Preskočiť na obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Ineduco a Užívatelia

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Ineduco a Užívatelia

 1. „Ineduco“ je obchodná spoločnosť Ineduco s. r. o., so sídlom Dubová Ulica 2242/33, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, IČO: 54 724 546, DIČ: 2121769133, IČ DPH: SK2121769133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 52031/T. Inenduco môže byť zároveň Zakladateľom Komunity alebo Správcom Komunity pre jednu alebo viacero Komunít.

 2. „Online knižnica“ je online digitálna platforma, ktorú spoločnosť Ineduco prevádzkuje a sprístupňuje na stránke www.ineduco.com. Online knižnica umožňuje, okrem iného, vytvárať špecifické prostredia - tzv. Komunity, a to Zakladateľmi Komunít, ktorí sú zodpovední za správu obsahu v rámci Komunít, ktoré založili.

 3. „Komunita“ je osobitný virtuálny priestor vytvorený Zakladateľom Komunity v Online knižnici, v rámci ktorého môže - v závislosti od povahy Komunity - Zakladateľ Komunity alebo Správca Komunity pridávať, odoberať alebo upravovať Dielo/Diela. Podľa Zakladateľom Komunity určených podmienok v rámci konkrétnej Komunity a podmienok týchto VOP môžu Členovia Komunity využívať v rámci daného prostredia odplatne alebo bezodplatne Služby v rámci Komunity, alebo Užívatelia odplatne alebo bezodplatne získať Ostatné produkty Online knižnice. Podľa Zakladateľom Komunity určených podmienok v rámci konkrétnej Komunity, členstvo v Komunite môže byť odplatné alebo bezodplatné, prípadne umožnené každému Registrovanému účastníkovi za splnenia osobitných podmienok (napr. akceptovanie Pravidiel Komunity stanovených jednotlivým Zakladateľom Komunity) a/alebo iba na základe pozvánky/súhlasu Zakladateľa Komunity. Zakladateľ Komunity alebo Správca Komunity môže v rámci funkcionalít Komunity v príslušnej Komunite stanoviť/zverejniť/nastaviť ďalšie pravidlá, informácie a možnosti Komunity. Ak sa Dielo poskytuje odplatne, do úhrady ceny za Dielo, resp. príslušného Predplatného, bude Užívateľovi umožnené vidieť v rámci nastavených prístupových opravení v Online knižnici len náhľad Diela, bibliografické údaje Diela a obal Diela.

 4. „Služby Online knižnice“ sú nasledovné neplatené funkcionality poskytované zo strany Ineduco pre Registrovaných užívateľov v rámci Online knižnice: (i) prezerať a čítať jednotlivé Diela v rámci čítačky Light, (ii) zvýrazňovať si a zadať si poznámku k časti jednotlivých Diel podľa vlastného uváženia Registrovaného užívateľa, (iii) vytvárať automatické citácie z jednotlivých Diel, kopírovať a ukladať jednotlivé časti Diel, a to v celkovom rozsahu maximálne 400 (štyristo) znakov, (iii) vytvoriť si zoznam obľúbených Diel vo vlastnom čitateľskom portfóliu, (iv) využívať osobitného automatizovaného zvukového asistenta bez možnosti kopírovania alebo záznamu, (v) listovať a zobrazovať širší okruh v Komunitách v porovnaní s Návštevníkom, a to za podmienok a obmedzení podľa týchto VOP (napr. potreba uzatvorenia Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity pre prístup ku konkrétnemu Dielu), iných dohodnutých podmienok a popisu konkrétneho produktu. Registrovaný užívateľ má v rámci Služieb Online knižnice za podmienok uvedených vo VOP:

(i) prístup k vybranému Dielu:

a) sprístupnením v podobe grafického zobrazenia určeného na prezeranie / čítanie, výlučne však v prostredí a za podmienok príslušnej Komunity, a bez možnosti akéhokoľvek zásahu do Diela (najmä, avšak nielen zmeny, úpravy alebo doplnenia jeho obsahu, spracovania Diela, jeho spojenia s iným dielom a pod.) alebo prenesenia Diela alebo jeho podstatnej časti – nad rámec podľa písm. ii) tohto ustanovenia - z prostredia príslušnej Komunity, vyhotovením jeho rozmnoženiny do tlačenej formy alebo do inej digitálnej formy, ktorú by bolo možné stiahnuť a/alebo uložiť do pamäte počítača, iného zariadenia, alebo v online prostredí mimo príslušnej Komunity; b) technickým predvedením v podobe vnímateľnej sluchom prostredníctvom osobitného automatizovaného zvukového asistenta, výlučne však v prostredí príslušnej Komunity, a bez možnosti záznamu alebo prenesenia zvukového predvedenia Diela z prostredia príslušnej Komunity do inej digitálnej formy, ktorú by bolo možné stiahnuť a/alebo uložiť do pamäte počítača, iného zariadenia, alebo v online prostredí mimo príslušnej Komunity;

(ii) vyhotovenie rozmnoženiny nepodstatnej časti vybraného Diela, maximálne 400 znakov, v digitálnej forme, ktorú je možné stiahnuť a/alebo uložiť do pamäte počítača, iného zariadenia, alebo v online prostredí mimo príslušnej Komunity.

 1. „Služby v rámci Komunity“ sú – podľa Zakladateľom Komunity určených podmienok v rámci konkrétnej Komunity - platené alebo neplatené služby poskytované zo strany Zakladateľa Komunity v rámci Komunity pre Člena Komunity. Členovi Komunity, ktorý za splnenia vopred definovaných podmienok Zakladateľom Komunity v sledovanom období (najmä na základe úhrady Predplatného počas obdobia trvania Predplatného) vyberie konkrétne Dielo do svojho čitateľského portfólia, bude umožnené prístup k vybranému Dielu a vyhotovenie rozmnoženiny nepodstatnej časti vybraného Diela, maximálne 400 znakov.

 2. „Ostatné produkty Online knižnice“ sú doplnkové produkty, iné ako Služby Online knižnice a Služby v rámci Komunity, ktoré sú ako produkty uvedené v popise konkrétneho produktu uvedeného Online Knižnici, alebo v konkrétnej Komunite, ktorý si môže zakúpiť iba Registrovaný užívateľ formou Predplatného (napr. čítačka vo verzii Premium pre Registrovaných užívateľov) alebo nie vo forme Predplatného (napr., konkrétne Dielo, ktoré si zakupuje Registrovaný užívateľ alebo Kupujúci návštevník, a ktoré si môže po takej kúpe stiahnuť), a to za podmienok a obmedzení podľa týchto VOP, iných dohodnutých podmienok a popisu konkrétneho produktu. Na Ostatné produkty Online knižnice zakúpené formou Predplatného sa primerane použijú ustanovenia o platených Službách v rámci Komunity, ak sa taký produkt ponúka v rámci konkrétnej Komunity. Na Ostatné produkty Online knižnice nezakúpené formou Predplatného sa primerane použije nižšie uvedený článok týchto VOP - Osobitné ustanovenia o zakúpení Diela Kupujúcim návštevníkom.

 3. „Sociálne funkcie Komunity“ sú bezplatné funkcie, ktoré môžu byť sprístupnené Registrovanému užívateľovi v rámci vybraných Komunít. Ide o nasledovné funkcie: a) aktivita(feed): ide o nástenku v rámci Komunity, kde môže Registrovaný užívateľ pridávať príspevky textového/obrázkového formátu; b) témy(thread): ide o nástenku v rámci Komunity, kde môže Registrovaný užívateľ pridať svoj príspevok v rámci už existujúcej témy(feed); c) diskusie k Dielu cez pdf viewer: diskusia priamo v Diele pri nejakej vete, kapitole, či odseku vo forme komentárov; d) Lajkovanie, hodnotenie a komentovanie Diel ako celku: pod obsahom Diela sa môže nachádzať sekcia na všeobecné komentáre k Dielu; e) Zdieľanie obsahu na internete, nie však ako celok ale iba základ (titulka, názov, autor, opis).

 4. „Pravidlá Komunity“ sú pravidlá uvedené v článku týchto VOP - Pravidlá Komunity, a prípadne aj pravidlá uverejnené Zakladateľom Komunity v rámci konkrétnej Komunity. V prípade rozporu pravidiel uvedených v týchto VOP a pravidiel uverejnených Zakladateľom Komunity, má prednosť znenie pravidiel upravené v týchto VOP.

 5. „Užívateľ“ Online knižnice je: a) „Návštevník“ – užívateľ Online knižnice, ktorý ako právnická alebo fyzická osoba v rámci obmedzenej funkcionality bezodplatne užíva Online knižnicu ako neregistrovaný užívateľ, a ktorý má najmä nasledovné možnosti: zobrazenie zoznamu a verejného detailu vybraných Komunít, možnosť pridať Dielo do nákupného košíka. b) „Kupujúci návštevník“ - Návštevník, ktorý pridal Dielo do nákupného košíka, a ktorý dokončil zakúpenie Diela ako nie Registrovaný užívateľ v rámci Online Knižnice. c) „Registrovaný užívateľ“ - užívateľ Online knižnice, ktorý sa ako právnická alebo fyzická osoba registroval v rámci Online knižnice, má vytvorený Užívateľský účet, a ktorý má z tohto dôvodu možnosti Návštevníka a naviac môže využívať Služby Online knižnice. Registrovaný užívateľ si môže zakúpiť aj Ostatné produkty Online knižnice, prípadne byť Členom Komunity, čo môže byť viazané na Predplatné v rámci konkrétnej Komunity. V prípade, ak takýto Registrovaný užívateľ nepotvrdí registráciu do 30 dní od registrácie, a to cez osobitný link zaslaný Ineduco na ním pri registrácii zadanú emailovú adresu, Ineduco môže jeho Užívateľský účet zrušiť. Do doby overenia emailovej adresy Registrovaným užívateľom môže byť funkcionalita Online Knižnice obmedzená. d) „Člen Komunity“ - Registrovaný užívateľ, ktorého členstvo bolo Správcom komunity v rámci Komunity schválené (ak sa členstvo schvaľuje), a ktorý uhradil členský poplatok (Predplatné), ak je členstvo v Komunite viazané na členský poplatok (Predplatné). e) „Zakladateľ Komunity“ – Ineduco; alebo osoba (napr. vysoká škola, knižnica), ktorá s Ineduco uzatvorila ako Zakladateľ Komunity osobitnú Zmluvu o spolupráci prostredníctvom Online knižnice alebo inak, a ktorá na základe takej zmluvy najmä vytvorila určitú Komunitu, zodpovedá za sprístupnený obsah v rámci danej Komunity, určuje/mení Správcu Komunity a má aj oprávnenia Správcu Komunity. f) „Správca Komunity“ – Registrovaný užívateľ alebo iná osoba určovaná Zakladateľom Komunity, ktorá akceptovala tieto VOP, a ktorý/á v mene Zakladateľa Komunity spravuje informácie o Komunite, pridáva, mení a maže Diela a metadáta v rámci Komunity, má prístup k reportom Komunity, má prístup k celému obsahu (Dielam) danej Komunity, prípadne má iné oprávnenia Zakladateľa Komunity v rámci funkcionalít Online knižnice. Správcov Komunity môže byť aj viac. Zakladateľ Komunity zodpovedá za Správcu Komunity.

 6. „Dielo“ alebo „e-kniha“ je najmä autorské dielo publikované, verejne prenášané alebo šírené Zakladateľom Komunity v elektronickej podobe v konkrétnej Komunite. Dielo netvoria videá, ani audiovizuálne záznamy. Prístup k Dielam môže byť odplatný alebo bezodplatný podľa podmienok uvedených v konkrétnej Komunite Zakladateľom Komunity.

 7. „Zmluva o sprístupnení Služieb Online knižnice“ je zmluva o sprístupnení Služieb Online knižnice uzatvorená elektronicky medzi Ineduco ako prevádzkovateľom Online knižnice a Registrovaným užívateľom, pričom taká zmluva sa spravuje aj týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zmluva môže byť uzatvorená formou objednávky akceptovanej zo strany Ineduco.

 8. „Zmluva o sprístupnení Služieb v rámci Komunity“ je zmluva o sprístupnení Služieb v rámci Komunity uzatvorená elektronicky medzi Zakladateľom Komunity ako poskytovateľom a Registrovaným užívateľom, pričom taká zmluva sa spravuje aj týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zmluva môže byť uzatvorená formou objednávky akceptovanej zo Zakladateľa Komunity.

 9. „Zmluva“ znamená podľa povahy Zmluvu o sprístupnení Služieb Online knižnice a/alebo Zmluvu o sprístupnení Služieb v rámci Komunity.

 10. „VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky – Ineduco a Užívatelia.

 11. „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

II. Zmluvy

A. Zmluva o sprístupnení Služieb Online knižnice

 1. Každá osoba je pred sprístupnením Služieb Online knižnice povinná sa registrovať na webovej stránke www.Ineduco.sk, www.Ineduco.cz, www.Ineduco.com, www.Ineduco.es, www.ineduco.com alebo www.innedu.co. Vyplnením údajov a odoslaním formulára (objednávky) spoločnosti Ineduco bude proces registrácie ukončený a danej osobe bude založený osobitný účet (ďalej len ,,Užívateľský účet“). Okamihom ukončenia procesu registrácie, t.j. najmä potvrdením emailovej adresy, uvedením svojich identifikačných údajov, potvrdením súhlasu s týmito VOP, záväzným potvrdením objednávky a následnou akceptáciou takej objednávky zo strany Ineduco je uzatvorená Zmluva o sprístupnení Služieb Online knižnice medzi spoločnosťou Ineduco a Registrovaným užívateľom, na základe ktorej je spoločnosť Ineduco povinná sprístupniť Služby Online knižnice Registrovanému užívateľovi a poskytnúť iné plnenia podľa danej Zmluvy. Po vykonaní registrácie a akceptovaní objednávky zo strany Ineduco bude Registrovanému užívateľovi zaslaný potvrdzovací e-mail, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Po kliknutí na odkaz, ktorý je obsahom potvrdzovacieho e-mailu, bude Registrovaný užívateľ presmerovaný na stránku Služieb Online knižnice. Vykonaním registrácie Registrovaný užívateľ súhlasí s týmito VOP. Vykonaním registrácie Registrovaný užívateľ - fyzická osoba potvrdzuje, že je osobou staršou ako 16 (šestnásť) rokov.

B. Zmluva o sprístupnení Služieb v rámci Komunity

 1. Akceptovaním Zakladateľom Komunity určených podmienok v rámci konkrétnej Komunity (napr., akceptovaním konkrétneho Predplatného, a/alebo akceptovaním osobitných podmienok), záväzným potvrdením objednávky a následnou akceptáciou takej objednávky formou e-mailu zo strany Zakladateľa Komunity, za ktorého môže konať aj Ineduco, je uzatvorená Zmluva o sprístupnení Služieb v rámci Komunity medzi Zakladateľom Komunity a Registrovaným užívateľom, na základe ktorej je Zakladateľ Komunity povinný sprístupniť Služby v rámci Komunity Registrovanému užívateľovi a poskytnúť iné plnenia podľa danej Zmluvy. V prípade ak sa Služby v rámci Komunity poskytujú odplatne, pri výbere Mesačného, alebo Ročného predplatného, daná osoba bude presmerovaná do platobnej brány, kde vyplní údaje o platobnej karte.

 2. Zakladateľ Komunity môže v rámci Predplatného podľa Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity určiť počet Diel, ktoré Člen Komunity môže pri jednotlivej sadzbe Predplatného vybrať do svojho čitateľského portfólia v období, za ktoré sa Predplatné platí.

 3. Registrovaný užívateľ potvrdzuje, že uzatvára Zmluvu o sprístupnení Služieb v rámci Komunity mimo svojej podnikateľskej činnosti a bez súvislosti s jeho prípadnou podnikateľskou činnosťou.

C. Spoločné ustanovenia

 1. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje uchovávať v tajnosti svoje prístupové údaje k Užívateľskému účtu, chrániť ich pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zneužitím zo strany tretích osôb. Spoločnosť Ineduco nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Registrovanému užívateľovi neoprávneným užívaním Užívateľského účtu treťou osobou. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá za každé užívanie Služby prostredníctvom svojho Užívateľského účtu, vrátane akéhokoľvek neoprávneného zásahu do Užívateľského účtu treťou osobou. To platí primerane aj o prípadných prístupových údajoch iných Užívateľov.

 2. Užívateľ je povinný uvádzať pri registrácii pravdivé, aktuálne a úplné identifikačné údaje (vrátane , IČO, DIČ, IČ DPH, ak mu boli pridelené). Ak Ineduco zistí, že údaje nie sú pravdivé, vyhradzuje si právo zablokovať alebo zrušiť užívateľský účet Registrovaného užívateľa alebo Komunitu Zakladateľa Komunity.

III. Dodacie podmienky pre Služby Online knižnice a Služby v rámci Komunity

A. Dodacie podmienky pre Služby Online knižnice poskytované zo strany Ineduco

 1. Dňom uzatvorenia Zmluvy sa spoločnosť Ineduco ako poskytovateľ zaväzuje sprístupniť Registrovanému užívateľovi Služby Online knižnice.
 2. Ineduco si vyhradzuje všetky práva k predmetu plnenia.

B. Dodacie podmienky pre Služby v rámci Komunity – plnenie poskytované Zakladateľom Komunity, ktorým je Ineduco 3. Ineduco ako prevádzkovateľ Online knižnice v postavení Zakladateľa Komunity poskytuje plnenia Užívateľom prostredníctvom konkrétnej Komunity. Ineduco má v takom prípade postavenie poskytovateľa. Prípadné platobné operácie za účelom úhrady sa realizujú v takom prípade priamo medzi Užívateľom a Zakladateľom Komunity, ktorým je Ineduco.

 1. Ineduco ako Zakladateľ Komunity si vyhradzuje všetky práva k predmetu plnenia.

C. Dodacie podmienky pre Služby v rámci Komunity – plnenie poskytované Zakladateľom Komunity iným ako Ineduco

 1. Ineduco ako sprostredkovateľ prevádzkujúci Online knižnicu umožňuje Zakladateľovi Komunity (napr. kníhkupectvu), aby poskytoval plnenia Užívateľom prostredníctvom konkrétnej Komunity. Ineduco ako sprostredkovateľ má s konkrétnym Zakladateľom Komunity uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, resp. sprístupňovania, Diel zverejňovaných Zakladateľom Komunity. Platobné operácie za účelom úhrady sa realizujú medzi Užívateľom a Zakladateľom Komunity prostredníctvom Ineduco ako sprostredkovateľa, ktorý je na základe osobitnej zmluvy so Zakladateľom Komunity na to oprávnený.
 2. Zakladateľ Komunity si vyhradzuje všetky práva k predmetu plnenia.

D. Spoločné ustanovenia v rámci dodacích podmienok pre Služby v rámci Komunity za odplatu

 1. V prípade, ak sú Služby v rámci Komunity viazané na úhradu ceny (predplatného) za také služby, Registrovaný užívateľ má možnosť vybrať si 1 (jednu) z foriem predplatného, a to spravidla mesačné predplatné na obdobie 30 (tridsiatich) dní v sume uvedenej v rámci konkrétnej Komunity, kde ako Zakladateľ Komunity vystupuje Ineduco (ďalej len ,,Mesačné predplatné“), ročné predplatné na obdobie 1 (jedného) roka v sume uvedenej v rámci danej Komunity (ďalej len ,,Ročné predplatné“), (Mesačné predplatné a Ročné predplatné ďalej spolu a každé jednotlivo ako ,,Predplatné“).

 2. Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predplatné sa obnovuje automaticky na pôvodne zvolené obdobie. V prípade vypovedania Predplatného zo strany Registrovaného užívateľa sa Predplatné ukončuje uplynutím obdobia už zakúpeného Predplatného, ak nie je vo VOP uvedené inak.

 3. V prípade, ak sú Služby v rámci Komunity viazané na úhradu Predplatného za také služby, Užívateľ získa akékoľvek prípadné práva k predmetu plnenia až po úplnom zaplatení Predplatného.

E. Ostatné spoločné ustanovenia v rámci Dodacích podmienok

 1. Ineduco je oprávnené kedykoľvek vyžadovať od Užívateľa vykonanie overenia v rámci dvojitej alebo inej autentifikácie, vrátane autentifikácie prostredníctvom slovenského mobilného čísla, alebo úhrady 0,10 € prostredníctvom bankového účtu Úžívateľa – v takom prípade sa Ineduco zaväzuje zaslať danú úhradu späť na účet Užívateľa do 5 pracovných dní.

 2. V prípade, ak služby v rámci akejkoľvek Zmluvy nie sú viazané na úhradu ceny za také služby, taká zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 3. Za splnenia podmienok podľa VOP, Ineduco začne s poskytovaním plnení podľa Zmluvy po úhrade Predplatného cez platobnú bránu.

IV. Platobné podmienky

 1. Predplatné sa uhrádza v sume a spôsobom uvedeným v týchto VOP. V prípade ak poskytovateľom je Ineduco, suma Predplatného za príslušné obdobie zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom cena sa uvádza vrátane aj bez s DPH. To isté platí, ak Zakladateľ Komunity je platcom DPH. Suma za zakúpenie produktu je vždy definovaná pri produkte.

 2. Sumu Predplatného uhrádza Registrovaná užívateľ pred sprístupnením Služieb v rámci Komunity. Suma Predplatného sa uhrádza cez platobnú bránu (napr. Stripe).

 3. Suma Predplatného sa uhrádza 1. (prvým) dňom príslušného obdobia.

 4. Suma Predplatného na každé ďalšie obdobie bude automaticky odpisovaná z účtu Registrovaného užívateľa, a to vždy k 1. (prvému) dňu príslušného obdobia. V prípade vypovedania Zmluvy, spôsobom uvedeným v týchto VOP, sa spoločnosť Ineduco zaväzuje v deň účinnosti skončenia Zmluvy zadať zrušenie automatického odpisovania Predplatného z účtu Registrovaného užívateľa. Na odpis sumy Predplatného z účtu Registrovaného užívateľa sa osobitná autorizácia zo strany Registrovaného užívateľa nevyžaduje.

 5. Ak suma Predplatného nebude z akýchkoľvek technických príčin alebo dôvodov na strane Registrovaného užívateľa pripísaná na účet spoločnosti Ineduco, a to do 14 dní odo dňa vykonania úhrady, spoločnosť Ineduco je oprávnená prerušiť prístup Registrovaného užívateľa k plneniam poskytovaným v rámci Predplatného. Spoločnosť Ineduco je oprávnená prerušiť prístup Registrovaného užívateľa k plneniam poskytovaným v rámci Predplatného, a to až do doby pripísania sumy Predplatného na účet spoločnosti Ineduco.

V. Vypovedanie Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy

 1. V prípade, ak Služby v rámci akejkoľvek Zmluvy nie sú viazané na úhradu Predplatného za také služby, má ktorákoľvek strana takej Zmluvy možnosť vypovedať takú Zmluvu v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. V prípade, ak Služby v rámci akejkoľvek Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity sú viazané na úhradu Predplatného za také služby, účinnosť vypovedania príslušnej Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity nastáva dňom uplynutia doby, na ktorú bolo uhradené Predplatné a k tomuto dňu daná Zmluva zaniká. V prípade vypovedania Zmluvy o sprístupnení Služieb Online knižnice za trvania akejkoľvek Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity, nezanikne taká Zmluva o sprístupnení Služieb Online knižnice skôr ako dňom skončenia akejkoľvek Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity.

 2. Výpoveď Zmluvy zo strany Registrovaného užívateľa musí byť písomná a doručená spoločnosti Ineduco na e-mailovú adresu alebo na adresu sídla spoločnosti Ineduco. V prípade, ak Zakladateľom Komunity je iná osoba ako Ineduco, Ineduco je oprávnené na prijímanie výpovedí týkajúcich sa Zmlúv o sprístupnení Služieb v rámci Komunity v mene takého Zakladateľa Komunity. V prípade, ak Zakladateľom Komunity je iná osoba ako Ineduco, Ineduco je oprávnené na prijímanie výpovedí týkajúcich sa Zmlúv o sprístupnení Služieb v rámci Komunity v mene takého Zakladateľa Komunity.

 3. Výpoveď Zmluvy zo strany Zakladateľa Komunity alebo zo strany Ineduco musí byť písomná a doručená Registrovanému účastníkovi na e-mailovú adresu vedenú v rámci Užívateľského účtu alebo na inú adresu vedenú v rámci Užívateľského účtu poskytnutú zo strany Registrovaného účastníka. V prípade, ak Zakladateľom Komunity je iná osoba ako Ineduco, Ineduco je oprávnené na konanie v mene takého Zakladateľa Komunity pri výpovedi týkajúcej sa akejkoľvek Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity a doručenie výpovede.

 4. Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že pri vypovedaní príslušnej Zmluvy nemá nárok na vrátanie sumy Predplatného, ktoré bolo uhradené pre príslušné obdobie; to neplatí, ak došlo k odstúpeniu od príslušnej Zmluvy Registrovaným užívateľom z dôvodu na strane Ineduco, kedy má Registrovaný užívateľ právo na vrátenie pomernej časti ceny.

 5. Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo od Zmluvy odstúpiť (ak nie je ďalej uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie od uzatvorenia Zmluvy, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Ineduco alebo na e-mailovú adresu Ineduco uvedenú v týchto VOP. Na účely odstúpenia môže Registrovaný užívateľ využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Registrovaný užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa začalo poskytovanie predmetu plnenia podľa takej Zmluvy s výslovným súhlasom Registrovaného užívateľa a Registrovaný užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po začatí poskytovania predmetu plnenia. Ak Registrovaný užívateľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil výslovný súhlas, je Registrovaný užívateľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie.

 6. V zmysle odseku V. bod 4. užívateľ berie na vedomie, že po akceptovaní týchto VOP a zakúpení eletronického obsahu nemôže odstúpiť od zmluvy a žiadať o vrátenie finančných prostriedkov nakoľko neexistuje dokázateľných dôvod, že eletronický obsah nevyužil.

VI. Práva duševného vlastníctva, sociálne DRM a súvisiace obmedzenia

 1. Diela sprístupnené v Online knižnici, sú chránené príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä Autorským zákonom.

 2. Užívateľ je oprávnený používať Dielo výlučne spôsobom podľa týchto VOP. Užívateľ nie je oprávnený Diela sprístupnené v Online knižnici akokoľvek meniť, upravovať, spracovať, adaptovať, konvertovať do inej formy (napr. knižnej), prekladať do iného jazyka, spájať alebo kombinovať s iným dielom, inak do neho zasahovať, vyhotovovať rozmnoženiny Diela, distribuovať, alebo verejne rozširovať rozmnoženinu Diela prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, uviesť Diela na verejnosti verejným vystavením rozmnoženiny Diela alebo jeho technickým predvedením, inak reprodukovať, distribuovať, požičiavať. sprístupňovať verejnosti alebo akýmkoľvek spôsobom poskytovať tretím osobám. Užívateľ nie je oprávnený odstrániť, meniť, schovávať, zastierať alebo znejasniť informácie o majetkových právach spoločnosti Ineduco, tretích osôb (nositeľoch práv) poskytujúcich licenciu pre Diela spoločnosti Ineduco, resp. iných tretích osôb, ani používať Diela akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania Diel uvedenými v týchto VOP. Užívateľ nezískava na základe akejkoľvek Zmluvy, ani VOP, žiadnu výhradnú licenciu.

 3. Užívateľ nie je oprávnený používať Dielo komerčným spôsobom. Elektronické knihy nie je možné tlačiť.

 4. Spoločnosť Ineduco poskytuje Registrovanému užívateľovi územne neobmedzenú a vecne obmedzenú, bezodplatnú licenciu, a to len za účelom využívania Služieb Online knižnice, po dobu trvania príslušnej Zmluvy a bez možnosti poskytnutia sublicencie resp. postúpenia licencie. V prípade, ak Zakladateľom Komunity je Ine iná osoba ako Ineduco, licenciu poskytuje taký Zakladateľ Komunity.

 5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že žiadna Zmluva nezakladá prevod vlastníckeho práva ani iného práva duševného vlastníctva k Dielam zverejneným a zdieľaným v Online knižnici a/alebo k Službám Online knižnice. Registrovaný užívateľ Zmluvou nezískava žiadne práva na používanie registrovaných ochranných známok, názvov kníh, mien postáv, označení a log spoločnosti Ineduco, jej obchodných partnerov ani držiteľov práv.

 6. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že právne podmienky Služby Online knižnice a rozsah používania elektronického obsahu sú technicky obmedzené tzv. sociálnym DRM (Digital Rights Management – Správa digitálnych práv), ako technickou metódou kontroly alebo obmedzenia užívania elektronického obsahu; cieľom DRM je zabezpečiť užívanie elektronického obsahu aj v súlade s autorskými a licenčnými podmienkami vzťahujúcimi sa na elektronický obsah. Ak je Dielo možné v rámci zmluvných podmienok sťahovať (ukladať jeho digitálnu rozmnoženinu), Dielo v rámci elektronického obsahu môže byť označené identifikačnými údajmi Registrovaného užívateľa a číslom obchodnej transakcie, ktorú si Užívateľ objednal.

 7. Užívateľ nie je oprávnený obchádzať technologické opatrenia a prostriedky ochrany autorských práv k elektronickému obsahu, ktoré sa považujú za zásah do autorských práv podľa ustanovenia § 60 ods. 1 Autorského zákona.

 8. Ak Ineduco zistí, že odsek VI. bod 7 bol porušený a bude disponovať hmatateľnými dôkazmi, Užívateľ je povinný uhradiť zmluvnú sankciu za porušenie týchto VOP v výške 10 000 € (slovom desaťtisíc eur) v prospech Ineduco ako náhradu škôd.

 9. Ak Dielo požíva ochranu podľa Autorského zákona, Dielo je možné použiť na účely slobody prejavu a práva na informácie v súlade s § 37 až 57 Autorského zákona.

VII. Reklamácie a zodpovednosť za vady

A. Služby Online knižnice poskytované zo strany Ineduco

 1. Porušením povinnosti spoločnosti Ineduco sprístupniť Služby Online knižnice sa rozumie výpadok a/alebo technická porucha systému, v dôsledku ktorej Užívateľ nemôže užívať Služby Online knižnice dlhšie ako 24 hodín.

 2. Spoločnosť Ineduco nezodpovedá za nemožnosť Registrovanému užívateľa k prístupu Službám Online knižnice, ktorá vznikla z dôvodov na strane Registrovaného užívateľa a/alebo z dôvodov, ktoré vznikli nezávisle od vôle spoločnosti Ineduco a/alebo ktoré nemohla ovplyvniť. Spoločnosť Ineduco nezodpovedá za: nemožnosť prístupu k Službám Online knižnice, ktorá je spôsobená technickými vlastnosťami zariadenia používaného Registrovaným užívateľom, za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť zariadenia Registrovaného užívateľa, za škodu spôsobenú využitím Služieb Online knižnice a/alebo použitím Diel, za škodu spôsobenú Zakladateľom Komunity, za škodu spôsobenú neoprávneným použitím prístupových údajov k Užívateľskému účtu, z dôvodu preťaženia internetu, funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení, sietí, elektroniky alebo komunikácií, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Ineduco, za nesplnenie povinností z dôvodu okolností zapríčinených tzv. vyššou mocou, t. j. okolnosti, ktorá nastala nezávisle od vôle spoločnosti Ineduco a bráni jej v splnení povinnosti.

 3. Ak ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť, neustanovujú inak, spoločnosť Ineduco nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií a obsahu poskytovaných Užívateľmi v rámci Online knižnice (napr. Diela, resp. komentáre). Užívateľ však berie na vedomie, že Ineduco a/alebo Zakladateľ Komunity je v súvislosti so svojimi zákonnými povinnosťami oprávnený mazať obsah v rámci Komunity, ak dôjde k záveru, že akýmkoľvek spôsobom porušujú právne predpisy alebo VOP, tak, ako mu to ukladajú alebo umožňujú príslušné právn predpis.

 4. Registrovaný užívateľ je povinný reklamovať chybu prístupu k Službám Online knižnice, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (piatich) dní od jej výskytu na e-mailovú adresu: support@ineduco.com a/alebo na adresu sídla spoločnosti Ineduco uvedenú v článku I bod 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pri reklamácii chyby prístupu k Službám Online knižnice je Registrovaný užívateľ povinný uviesť jasný a zrozumiteľný popis reklamovanej chyby a časový údaj o výskyte tejto chyby. Za účelom vybavenia reklamácie je spoločnosť Ineduco oprávnená vyžiadať od Registrovaného užívateľa doplnenie technických a/alebo akýchkoľvek iných údajov. V prípade, ak sa jedná o zmluvný vzťah medzi Zakladateľom Komunity iným ako Ineduco a Registrovaným užívateľom, resp. Kupujúcim návštevníkom, za vady zodpovedá taký Zakladateľ Komunity, vady sa oznamujú na e-mailovú adresu príslušného Zakladateľa Komunity (v kópii na support@ineduco.com) a Ineduco za také vady nezodpovedá. Ineduco môže prebrať riešenie takej vady po dohode so Zakladateľom Komunity.

 5. Zakladateľ Komunity, resp. podľa okolností Ineduco, je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia.

 6. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, pokiaľ ide o Služby Online knižnice platia tieto ustanovenia o „Reklamáciách a zodpovednosti za vady“ iba v prípade, ak také služby súvisia s kúpou podľa čl. VIII týchto VOP, alebo ak Registrovaný užívateľ má zároveň uzatvorenú odplatnú Zmluvu o sprístupnení Služieb v rámci Komunity.

B. Služby v rámci Komunity poskytované Zakladateľom Komunity

 1. Zakladateľ Komunity je zodpovedný:

a) za kvalitu a rozsah Služieb v rámci Komunity, b) za dodanie Služieb v rámci Komunity, c) za pravdivosť a úplnosť ponuky uvádzanej Zakladateľom Komunity v rámci danej Komunity, d) za vybavovanie reklamácií vzťahujúcich sa k obsahu sprístupnenému v rámci danej Komunity, a e) za právnu bezvadnosť Diel zaradených v rámci Komunity na účely Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity a týchto VOP. f) Ak Zakladateľ Komunity je iný ako Ineduco, Ineduco ako sprostredkovateľ nezodpovedá za vyššie uvedené szodpovednosti Zakladateľa Komunity, čo Užívateľ berie na vedomie. Ineduco ako sprostredkovateľ zodpovedá v takom prípade len za riadne a včasné vybratie sumy Predplatného podľa týchto VOP, a prípadne iné povinnosti uvedené vyslovene v týchto VOP.

C. Spoločné ustanovenia 8. Pokiaľ ide je Registrovaný užívateľ alebo Kupujúci návštevník spotrebiteľ, podľa povahy vady sa na zodpovednosť za vady vzťahuje aj § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. 9. Na vylúčenie pochybností, Ineduco nie je zodpovedná za žiadne zálohy Diel alebo iných údajov; Užívateľ je zodpovedný za vlastné zálohovanie.

VIII. Osobitné ustanovenia o zakúpení Diela Užívateľom (najmä Kupujúcim návštevníkom)

 1. Pre Užívateľa, ktorý na zakúpenie Diela použije Online knižnicu tak, že označené Dielo pridá do nákupného košíka a v rámci ďalšieho procesu Dielo zakúpi v rámci objednávky, sa použijú prednostne ustanovenia tohto článku VIII a primerane ostatné ustanovenia týchto VOP. Na vylúčenie pochybností, v prípade, že Kupujúci návštevník zakúpi Dielo v rámci Komunity, ktorú nezaložil Ineduco ako Zakladateľ Komunity, kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára medzi Zakladateľom Komunity (t.j. inou osobou ako Ineduco) a Kupujúcim návštevníkom, pričom Ineduco vystupuje v takom prípade ako sprostredkovateľ uzatvorenia takej kúpnej zmluvy s oprávnením na vybratie kúpnej ceny a inými oprávneniami alebo povinnosťami podľa týchto VOP.

 2. Kupujúci návštevník vyjadrí svoj súhlas s týmito VOP zakúpením Diela v rámci objednávky.

 3. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky s povinnosťou platby vytvorenej Užívateľom. Uzavretie zmluvy Zakladateľ Komunity, za ktorého môže konať aj Ineduco, bezodkladne potvrdí Užívateľovi informatívnym emailom na email uvedený Užívateľom.

 4. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo od objednávky odstúpiť (ak nie je ďalej uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie od uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe objednávky, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Ineduco alebo na e-mailovú adresu Ineduco uvedenú v týchto VOP. Na účely odstúpenia môže Užívateľ využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Užívateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa začalo poskytovanie predmetu plnenia podľa takej kúpnej zmluvy s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívať vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po začatí poskytovania predmetu plnenia. Ak Užívateľ odstúpi od kúpnej zmluvy po tom, čo udelil výslovný súhlas, je Užívateľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie.

IX. Osobitné ustanovenia o plneniach poskytovaných Zakladateľmi Komunít (inými ako Ineduco)

 1. V prípade poskytnutia plnenia Registrovanému užívateľovi alebo Kupujúcemu návštevníkovi Zakladateľom Komunity (iným ako Ineduco), ktorý založil konkrétnu Komunitu, sa na taký vzťah prednostne použijú zmluvné podmienky Zakladateľa Komunity, s ktorými bol Registrovaný užívateľ alebo Kupujúci návštevník oboznámený, resp. ktoré odsúhlasil, a primerane ostatné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

X. Pravidlá Komunity

 1. Ineduco má záujem poskytnúť priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi Registrovanými užívateľmi, a to najmä za účelom zvyšovania vzdelanosti, rozvíjania kritického myslenia, výmeny názorov a budovania občianskej spoločnosti.

 2. Každý Užívateľ je povinný dodržiavať Pravidlá Komunity a nemôže zneužívať Sociálne funkcie Komunity.

 3. Každý dotknutý Užívateľ nesie plnú osobnú zodpovednosť za ním zverejnený obsah v rámci Komunity. V tejto súvislosti sa Užívateľ zaväzuje, že nebude:

a) porušovať občianske, autorské a iné práva tretích osôb, porušovať právom chránené oprávnené záujmy tretích osôb, poškodzovať dobré meno tretích osôb, zasahovať do súkromia tretích osôb s výnimkou prípadov, keď tieto osoby sami preukázateľne konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme, b) porušovať autorské práva, iné práva duševného vlastníctva alebo obdobné práva a právom chránené záujmy tretích osôb, c) zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť nemožno dostatočne overiť, najmä ak by mohli poškodiť inú osobu, iné osoby, alebo verejný záujem, d) propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť, e) nabádať k páchaniu trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania alebo také konanie schvaľovať, či inak podporovať páchateľa takejto činnosti, f) porušovať dobré mravy, verejný poriadok, ani inak protiprávne konať, g) vyvolávať verejné pohoršenie, h) zverejňovať/zaraďovať akýkoľvek iný nelegálny/nezákonný obsah.

 1. Užívateľ sa zaväzuje používať Online knižnicu výhradne v súlade s právnymi predpismi a Zmluvou. Užívateľ nie je oprávnený využívať Online knižnicu na iné účely (napr. komerčné, reklamné) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, než ako stanovujú tieto VOP. Užívateľ sa zaväzuje, že:

a) nebude užívať Online knižnicu spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť (vrátane zásahu do hardwaru, na ktorom je Online knižnica prevádzkovaná), b) nebude neoprávnene spracovávať osobné údaje Užívateľov, c) nebude tajiť, zakrývať či falšovať svoju totožnosť.

 1. Ineduco je oprávnené znemožniť dotknutému Užívateľovi používať Sociálne funkcie, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah zverejnený dotknutým Užívateľom, ak dotknutý Užívateľ porušuje zmluvné podmienky, najmä ak porušuje Pravidlá komunity, alebo ak porušuje ustanovenia právnych predpisov. O tomto Ineduco dotknutého Užívateľa vyrozumie bez zbytočného odkladu.

XI. Získajte zľavu ako držiteľ ISIC alebo ITIC

 1. K uplatneniu nároku na získanie zliav budete potrebovať ISIC alebo ITIC kartu, ktorú si môžete uplatniť pri nákupe v objednávkovom formuláry. Zaškriknite políčko ,,Som držiteľom karty ISIC / EURO<26 a chcem si uplatniť 10% zľavu na nákup'' a zadajte svoje unikátne číslo karty na uplatnenie 10% nákupu.

 2. Nákup si môžu uplatniť aj neregistrovaní užívatelia na stránke ineduco.com.

 3. Zľava sa viaže na celý nákup akýchkoľvek produktov kníhkupectva ineduco.

 4. Overete si platnosť karty a) Licenčné číslo sa nachádza na prednej strane karty pod vašou fotografiou. b) Licenčné číslo zadávajte celé a bez medzier. c) Zadané meno v registrácii Alza účtu sa musí zhodovať s menom na ISIC/ITIC karte. d) Na jeden platný preukaz ISIC alebo ITIC môže podliehať iba jeden platný užívateľ ineduco.

 5. Po úspešnom overení môžete okamžite využívať zľavu 10%.

Nie je Vám niečo jasné ohľadom využitia 10% zľavy pre držiteľov kariet ISIC alebo ITIC na ineduco.com? Navštívte naše FAQ.

XII. Oznámenia týkajúceho sa nedovoleného obsahu a odstraňovanie nedovolného obsahu zo strany Ineduco a Zakladateľa Komunity

 1. Oznámenie o obsahu v rámci Komunity, ktorý porušuje platné právne predpisy a/alebo VOP (najmä Pravidlá Komunity) (ďalej len "Nedovolený obsah"), je potrebné doručiť písomne, a to

a) na e-mailovú adresu zverejnenú na webovej stránke Ineduco, ako aj na e-mailovú adresu zverejnenú Zakladateľom Komunity v rámci Komunity (ak je iný ako Ineduco); alebo b) prostredníctvom oznamovacieho formulára dostupného v rámci Komunity pri konkrétnom obsahu; (ďalej len "Oznámenie").

 1. Oznámenie zaslané na emailovú adresu musí obsahovať správne, pravdivé, úplné, odôvodnené a podložené informácie, a to najmä:

a) údaje o osobe, ktorá Oznámenie podáva, vrátane jej kontaktných údajov; b) názov alebo znenie obsahu a úplnú webovú adresu, kde sa obsah nachádza; c) vysvetlenie, prečo obsah porušuje platné právne predpisy a/alebo VOP (najmä Pravidlá Komunity); d) dátum poskytnutia obsahu; e) ak je obsah podozrivý z porušenia autorských práv, v oznámení sa musí uviesť aj: (i) kto je oprávneným z týchto práv a z čoho to vyplýva, (ii) že zverejnením obsahu boli tieto práva porušené, (iii) ďalšie informácie potrebné na posúdenie daného obsahu.

Toto sa primerane použije aj na Oznámenie urobené inak ako prostredníctvom emailovej adresy.

XIII. Podávanie sťažností, podnetov a reklamácií

 1. Užívateľ je oprávnený podávať podnety, sťažnosti a reklamácie písomne, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: support@ineduco.com alebo na adresu spoločnosti Ineduco uvedenú v článku I týchto VOP. Pokiaľ ide o reklamácie vo veci produktov a služieb zakúpených od Zakladateľa Komunity (iného ako Ineduco), reklamácie Užívateľ uplatňuje priamo u daného Zakladateľa Komunity, nakoľko Ineduco v takom vzťahu vystupuje iba ako sprostredkovateľ (Užívateľ uvedie v takom prípade Ineduco iba v kópii takej komunikácie).

 2. Spoločnosť Ineduco informuje Užívateľa o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom na e-mailovú adresu Užívateľa, uvedenú pri registrácii do Online knižnice, na známu e-mailovú adresu alebo e-mailovú adresu, z ktorej sa Užívateľ obrátil na Ineduco.

3.Pokiaľ ide o zmluvný vzťah so spotrebiteľom, orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

XIV. Alternatívne riešenie sporov

 1. Užívateľ má právo obrátiť sa na spoločnosť Ineduco so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: support@ineduco.com alebo na adresu spoločnosti Ineduco uvedenú v článku I týchto VOP, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Ineduco vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Ineduco porušila jeho práva. Ak spoločnosť Ineduco odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní od jej odoslania, Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, a to https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh môže taký Užívateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

 3. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

XV. Zmeny VOP

 1. Spoločnosť Ineduco (a to prípadne aj v mene Zakladateľa Komunity), prípadne - podľa povahy veci – Zakladateľ Komunity (napr. cena Predplatného pre budúce obdobie), si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť akúkoľvek Zmluvu, vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom pokiaľ ide o zmluvný vzťah so spotrebiteľom, právo jednostrannej zmeny je možná iba z vážnych objektívnych dôvodov. Za vážne objektívne dôvody sa považujú vecné a nezávislé dôvody spočívajúce najmä: a) v zmene právnych predpisov s vplyvom na poskytovanie predmetu plnenia, b) v zmene na trhu objektívne spôsobilej ovplyvniť poskytovanie predmetu plnenia, c) v zmene v technických, informačných alebo bezpečnostných možnostiach objektívne ovplyvňujúcich možnosť poskytovania predmetu plnenia, d) v medziročnej zmene miery inflácie potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky alebo v zmene indexu reálnej mesačnej mzdy podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, alebo e) vždy, ak je to na prospech dotknutého Registrovaného užívateľa. V prípade, ak majú zmeny nepriaznivý dopad na postavenie Registrovaného užívateľa a neboli vyvolané dôvodmi podľa písm. a) a e) vyššie, je Registrovaný užívateľ oprávnený Zmluvu vypovedať pred nadobudnutím účinnosti novej verzie VOP s tým, že v takom prípade bude pomerná časť Predplatného takému Registrovanému účastníkovi vrátená; zmena Zmluvy, resp. nová verzia VOP, musí byť zverejnená minimálne 2 mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a v tej istej lehote oznámená emailom na emailové adresy Registrovaných užívateľov, resp. iných dotknutých Užívateľov.

XVI. Záverečné ustanovenia

 1. Ineduco spravuje, spracúva a uchováva údaje Registrovaných užívateľov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na webovej stránke https://faq.ineduco.com/gdpr/; uvedené zásady sa primerane vzťahujú aj na Zakladateľa Komunity a Ineduco v rámci Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity.

 2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na vylúčenie pochybností, v prípade ak sa jedná o zmluvný vzťah so spotrebiteľom, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia prednostne príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa s vylúčením Obchodného zákonníka, pričom žiadne ustanovenie týchto VOP nemôže byť vykladané tak, aby oberalo spotrebiteľa o jemu priznané práva, ktoré nemožno zmluvne vylúčiť alebo modifikovať.

 3. Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že písomná komunikácia medzi ním a Ineduco, prípadne Zakladateľom Komunity, bude uskutočňovaná prostredníctvom e-mailu, ktorý Registrovaný užívateľ uviedol v rámci registrácie na získanie Užívateľského účtu. Iná možnosť formy komunikácie týmto nie je dotknutá.

 4. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie VOP je neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá alebo obmedzená, pokiaľ je neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie možné oddeliť od ostatného obsahu VOP.

 5. Užívateľ týmto berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že v rámci Online knižnice môžu byť zobrazované reklamné alebo propagačné oznámenia (reklama). Táto reklama sa môže týkať obsahu Online knižnice, alebo iných produktov/služieb.

Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú časť týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.08.2023.

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Adresát: Ineduco s. r. o., Dubová Ulica 2242/33, 931 01 Šamorín Emailová adresa: support@ineduco.com Prípadne aj príslušný Zakladateľ Komunity, ak sa odstúpenie týka konkrétnej Komunity V ...................................., dňa ................................. Odstúpenie od ... (napr. Zmluvy o sprístupnení Služieb Online knižnice / Zmluvy o sprístupnení Služieb v rámci Komunity /Kúpnej zmluvy na Dielo / ...) Týmto oznamujem, že odstupujem od hore uvedenej zmluvy. Dátum uzatvorenia uvedenej zmluvy: .................................... Označenie Komunity v prípade, ak sa jedná o odstúpenie od zmluvy, ktorá sa týka určitej Komunity: ............................ Meno a priezvisko spotrebiteľa: ............................ Bydlisko spotrebiteľa: ................................. Bankový účet spotrebiteľa: ...........................................

Podpis Užívateľa (iba ak sa odstúpenie sa podáva v listinnej podobe)