Preskočiť na obsah

OBCHODNÉ PODMIENKY – Ineduco a Zakladateľ Komunity

I. Úvodné ustanovenia a použité pojmy

a) Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP“) nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP“) zverejnené na webovej stránke https://faq.ineduco.com/op-admin-komunity/, ktoré akceptujú Registrovaní užívatelia pri vytvorení Užívateľského účtu v rámci registrácie na webovej stránke www.Ineduco.sk, www.Ineduco.cz, www.Ineduco.com. Zakladateľ Komunity týmto akceptuje VOP, ako aj tieto obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na zmluvný vzťah Ineduco a Zakladateľa Komunity (ďalej len "Zmluvné strany“) v rámci medzi nimi uzatvorenej zmluvy o spolupráci (ďalej len "Zmluva o spolupráci“). Pojmy uvedené s veľkými začiatočným písmenom v týchto OP majú rovnaký význam ako pojmy vo VOP. b) Predmetom OP je stanovenia podmienok spolupráce a vzájomných práv a povinností súvisiacich s činnosťou a pôsobením Zakladateľa Komunity v rámci Online knižnice, vrátane udelenia súhlasu (licencie) Zakladateľom Komunity pre Ineduco na použitie Diel v rámci Online Knižnice na účely podľa VOP a týchto OP, a to tak, aby bol za podmienok uvedených vo VOP a OP zabezpečený prístup čo najširšej verejnosti k Dielam v rámci Komunity založenej Zakladateľom Komunity, a zároveň čo možno najširšia a účinná ochrana práv chránených Autorským zákonom k týmto Dielam, a aby sa zabránilo neoprávnenému zásahu do týchto práv.

II. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci so Zakladateľom Komunity

a) Zmluvu o spolupráci uzatvára fyzická staršia ako 18 rokov (ako podnikateľ alebo nepodnikateľ) alebo právnická osoba ako Zakladateľ Komunity s Ineduco, a to v rámci Online Knižnice alebo inak. Za Zakladateľa Komunity – fyzickú osobu podnikateľa/nepodnikateľa - koná Registrovaný užívateľ (t.j. osoba s tou istou právnou subjektivitou ako samotný Registrovaný užívateľ). Ak nie je dohodnuté inak, v prípade, ak Zakladateľom Komunity je právnická osoba, za takého Zakladateľa Komunity koná Registrovaný užívateľ (fyzická osoba), ktorý takú Zmluvu o spolupráci v mene Zakladateľa Komunity uzatvára, pričom taký Registrovaný užívateľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia/povolenia na to, aby mohol takú zmluvu platne uzatvoriť. b) Ako Zakladateľ Komunity, ktorý bude poskytovať svoje produkty v rámci Komunity odplatne, sa môže registrovať iba osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo, miesto podnikania, alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike alebo Českej republike a je daňovým rezidentom jedným z týchto štátov, inak Zmluva o spolupráci nevznikne.

III. Vybrané práva a povinnosti Ineduco

a) Ineduco prostredníctvom Online knižnice a príslušnej Komunity poskytuje Zakladateľovi Komunity (najmä autorovi, vydavateľstvu, univerzite, vedeckej inštitúcii, organizácii kolektívnej správy práv, a pod.) - ako nositeľovi majetkových práv, osobe vykonávajúcej majetkové práva k Dielam, alebo inej osobe, ktorá disponuje príslušnou licenciou - určité možnosti, a to: 1. umožňuje Zakladateľovi Komunity zdieľanie Diel v rámci Komunity, 2. poskytuje Zakladateľovi Komunity základné reporty záujmu verejnosti o jednotlivé produkty v rámci Komunity v štruktúre stanovenej zo strany Ineduco, 3. iné možnosti podľa VOP a OP. b) Ineduco si vyhradzuje právo odmietnuť sprístupnenie konkrétneho Diela v rámci Online knižnice v odôvodnených prípadoch, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí Zakladateľa Komunity. c) Ineduco bude sprístupňovať Komunitu a v nej sa nachádzajúce Diela cez online rozhranie Online knižnice iba pre Užívateľov Ineduco. d) Ineduco sa zaväzuje prijať, udržiavať, vyhodnocovať a podľa aktuálnych potrieb a zistení (aj s ohľadom na technický a technologický pokrok) potrebné bezpečnostné opatrenia v prostredí príslušnej Komunity, na poskytnutie primeranej ochrany práv k Dielam chránených Autorským zákonom tak, aby Diela boli prostredníctvom príslušnej Komunity sprístupnené výlučne v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených vo VOP a týchto OP.

IV. Sprostredkovanie predaja Diel a poskytovania Služieb v rámci Komunity Zakladateľom Komunity a s tým spojená odmena pre Ineduco

a) V prípade, ak sa Zakladateľ Komunity registroval na odplatné poskytovanie produktov v rámci ním založenej Komunity, Ineduco poskytuje Zakladateľovi Komunity, určité platené služby, a to: 1. Potvrdzovanie objednávok a vyberanie ceny za produkty od Užívateľov v mene Zakladateľa Komunity (v prípade, ak sa Zakladateľ Komunity registroval ako platca DPH, Ineduco vyberá cenu vrátane DPH), 2. Vystavovanie faktúr za Zakladateľa Komunity za predané produkty a ich zaslanie Užívateľom, 3. Vykonanie zúčtovania za predané produkty v rámci Komunity zo strany Zakladateľa Komunity na mesačnej báze a zaslanie vyúčtovania Zakladateľovi Komunity, 4. Iné služby vyplývajúce výslovne z VOP alebo týchto OP. b) Zakladateľ Komunity je povinný uhradiť Ineduco odmenu za sprostredkovanie predaja Diela, resp. Služieb v rámci Komunity. Odmena je 24 % z ceny (napr. Predplatného), pričom 1. Cenou sa rozumie cena bez DPH, a to pri Zakladateľoch Komunity registrovaných v rámci Online Knižnice ako platitelia DPH, alebo 2. Cena, a to pri Zakladateľoch Komunity registrovaných v rámci Online Knižnice ako neplatitelia DPH. 3. Popri odmene je Zakladateľ Komunity povinný uhradiť Ineduco aj vybrané náklady spojené s vybratím ceny, a to konkrétne poplatky platobnej brány (napr. Stripe). Ineduco môže určitý počet transakcií mesačne, pri ktorých Zakladateľ Komunity nemusí uhradiť Ineduco náklady spojené s vybraním ceny poplatky platobnej brány). c) Odmena a vybrané náklady sa uhrádzajú pozadu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok (ďalej ako „Rozhodné obdobie“), a sú splatné do 15 dňa po Rozhodnom období. Na danú úhradu je Ineduco oprávnené započítať odmenu za sprostredkovanie, a to aj pre prípad ak by sa jednalo o nesplatné pohľadávky. Vybranú cenu za ročné Predplatné môže Ineduco hradiť Zakladateľovi Komunity v rovnakých za sebou nasledujúcich 12 mesačných úhradách.

V. Vybrané práva a povinnosti Zakladateľa Komunity

a) Zakladateľ Komunity zároveň s poskytnutím Diela na sprístupnenie v rámci Komunity poskytne Ineduco informácie o tomto Diele, v rozsahu, v lehote a spôsobom stanovenom Ineduco, najmä bibliografické údaje jednotlivého Diela a prípadne ceny jednotlivého Diela. b) Zakladateľ Komunity je povinný oboznámiť Správcu Komunity s VOP a zabezpečiť prípadné finančné vysporiadanie so Správcom Komunity, ktorý uskutočňuje činnosti pre Zakladateľa Komunity. Ineduco nezodpovedá za žiadne prípadné finančné vysporiadanie medzi Zakladateľom Komunity a Správcom Komunity. c) V prípade, ak sa Zakladateľ Komunity registroval na odplatné poskytovanie Diel v rámci ním založenej Knižnice, je Zakladateľ Komunity povinný poskytnúť Ineduco údaje potrebné na účely riadnej fakturácie, vrátane slovenského čísla účtu v tvare IBAN. d) Zakladateľ Komunity je povinný poskytnúť Ineduco údaje potrebné na fakturáciu a všetku inú potrebnú súčinnosť pre účely plnenia povinností Ineduco a výkon oprávnení Ineduco. e) Zakladateľ Komunity, ktorá združuje určité osoby (ako napr. univerzita) je povinná propagovať Online knižnicu medzi danými osobami, vrátane zaslania im pozývajúceho emailu na registráciu v rámci Online knižnice. Zakladateľ Komunity je povinný pred zaslaním daného emailu preukázateľne prekonzultovať jeho znenie s Ineduco. f) Zakladateľ Komunity v rámci svojej webovej stránky - ak taká existuje - na viditeľnom mieste zriadi osobitnú sekciu, na ktorej uvedie odkaz na dostupnú verziu Online knižnice, s aktívnou url na prístup k Online knižnici, resp. k svojej Komunite. g) Zakladateľ Komunity je povinný sa správať k ostatným Užívateľom s úctou, nakoľko jeho správanie má vplyv na to, ako takí Užívatelia, a prípadne verejnosť, vnímajú Online knižnicu. Ak Zakladateľ Komunity poruší zmluvné podmienky, alebo platné právne predpisy v súvislosti s Komunitou, má Ineduco oprávnenie dočasne pozastaviť predaj Diel v rámci Komunity Zakladateľa Komunity; iné práva Ineduco týmto nie sú dotknuté. V prípade opakovaného porušenia, má Ineduco právo neumožniť Zakladateľovi Komunity a osobám v rámci jeho skupiny vytvoriť ďalšiu Komunitu. Zároveň má Ineduco v prípade porušenia právo zadržať vybranú cenu za predaj Diel a Služieb v rámci Komunity súvisiacu s takým porušením.

VI. Udelenie licencie zo strany Zakladateľa Komunity pre Ineduco a sľub odškodnenia

a) Zakladateľ Komunity udeľuje Ineduco súhlas (licenciu) na použitie Diel zaradených Zakladateľom Komunity (vrátane ním poverených osôb, t.j. akýmkoľvek Správcom Komunity) do príslušnej Komunity na príslušné použitie, a to: 1. na verejný prenos Diel v rámci Komunity, ich sprístupňovaním verejnosti prostredníctvom Komunity, v mieste a čase, ktoré si zvolí Registrovaný užívateľ, oprávnený na takéto použitie podľa VOP; 2. na technické predvedenia Diel v rámci Komunity prostredníctvom osobitného automatizovaného zvukového asistenta prostredníctvom príslušnej Komunity, v mieste a čase, ktoré si zvolí Registrovaný predplatiteľ, oprávnený na takéto použitie podľa VOP; 3. na prípadné vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny Diela v rámci Komunity (prevedením do iného formátu) za účelom jeho sprístupnenia podľa písm. a) alebo b) vyššie; 4. predaj alebo umožnenie používania rozmnoženiny Diela Užívateľovi podľa VOP; 5. procesovať Dielo automatizovane, vytvárať jeho kópie (napr. v rámci testovacieho a vývojového prostredia Online knižnice), automatizovane spracovávať obsahu súboru na vytvorenie a zobrazovanie metadát, vytvárať zmenšený náhľad obsahu súboru vo forme tzv. "thumbnail" (čo môže viesť k skráteniu alebo úprave názvov súborov), zaradiť dielo do databázy na účely plnenia Zmluvy o spolupráci (napr. na účely vyhľadávania súborov); 6. ponechať si na účely prípadného vysporiadania sporných práv a povinností rozmnoženiu Diela počas premlčanej doby plus naviac jeden rok v rámci ktorej môžu Zmluvné strany uplatniť proti sebe práva v súvislosti s takým Dielom; ak dôjde k uplatneniu práva, môže si Ineduco ponechať takú rozmnoženinu na účely takého sporu až do jeho úplného a nezmeniteľného vysporiadania. (ďalej len „Licencia“). b) Licencia sa udeľuje bezdoplatne, ako nevýhradná v neobmedzenom územnom rozsahu a vecnom rozsahu, čo do počtu sprístupnení digitálnej rozmnoženiny Diela. c) Ak nie je uvedené inak, Licencia sa udeľuje na dobu trvania Zmluvy o spolupráci. d) V danej súvislosti Zakladateľ Komunity vyhlasuje a zaväzuje sa, že: 1. V rámci Knižnice zaradí iba Dielo, ku ktorým má príslušné autorské práva v zmysle Autorského zákona, prípadne iné potrebné práva, v rozsahu a za podmienok, ako je nevyhnutné pre platné a účinné udelenie Licencie Zakladateľom Komunity pre Ineduco; 2. použitie Diel zo strany Ineduco v rámci Licencie bude bez potreby uskutočnenia akýchkoľvek úkonov a/alebo úpravy práv a povinností Ineduco voči akejkoľvek tretej osobe, pričom takéto použitie Diel nebude v rozpore s akoukoľvek zmluvou alebo inou úpravou práv a povinností Zakladateľa Komunity a akejkoľvek inej oprávnenej osoby; 3. riadne a včasné vysporiadanie prípadných nárokov akýchkoľvek iných oprávnených osôb (vrátane prípadne aj organizácií kolektívnej správy) v súvislosti s použitím Diel zabezpečí Zakladateľ Komunity, pričom Ineduco nebude mať v tejto súvislosti žiadnu povinnosť voči akejkoľvek tretej osobe (vrátane organizácií kolektívnej správy). e) Zakladateľ Komunity zodpovedá Ineduco, že Ineduco používaním Diel v rámci Licencie nezasiahne do žiadnych práv akejkoľvek tretej osoby k Dielam, či už právam chráneným podľa Autorského zákona alebo na inom právnom základe – v prípade, že toto ubezpečenie Zakladateľa Komunity sa ukáže ako nepravdivé, zavádzajúce alebo neúplné, Zakladateľ Komunity sa zaväzuje pre taký prípad odškodniť Indecu v plnom rozsahu, vrátane prípadných nákladov na právne služby.

VII. Osobitné plnenia

a) Nasledovné produkty podliehajú osobitnej odplate: 1. Analytické reporty - poskytnutie štatistických údajov o počtoch prečítaní, resp. stiahnutí (zakúpení) Diel v rámci Knižnice a anonymizovaných demografických a geografických údajov o vybraných Užívateľoch za určité obdobie. Výška odplaty je v zmysle cenníka Ineduco (na vyžiadanie spotrebiteľa) alebo osobitnej cenovej ponuky Ineduco (na vyžiadanie). Odplata v prospech Ineduco je splatná vopred, a to do 14 dní od doručenia faktúry Zakladateľovi Komunity zo strany Ineduco; 2. Iné produkty podľa dohody Zakladateľa Komunity a Ineduco.

VIII. Povinnosti Zakladateľa Komunity v súvislosti s Nedovoleným obsahom

a) Zakladateľ Komunity sa zaväzuje odstraňovať Nedovolený obsah, o ktorom sa dozvie buď od Ineduco alebo inak. Ineduco sa mu na to zaväzuje poskytnúť potrebnú funkcionalitu na vymazanie Nedovoleného obsahu v rámci Komunity. b) Zakladateľ Komunity je povinný v lehote dvoch dní od prijatia Oznámenia oznámiť takému oznamovateľovi, akým spôsobom bude situáciu riešiť, a ak Zakladateľ Komunity posúdi daný potenciálny Nelegálny obsah ako nelegálny je povinný v lehote piatich dní od prijatia Oznámenia predmetný Nelegálny obsah odstrániť z Knižnice. Posúdenie nemôže Zakladateľ Komunity uskutočňovať výhrade automatizovane pokiaľ ide o autorské Dielo. c) Zakladateľ Komunity nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos autorského Diela v rámci ním založenej Komunity, ak nepreukáže, že 1. vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie, 2. v súlade s vysokými odvetvovými štandardami odbornej starostlivosti vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zaistenie nedostupnosti autorského Diela, o ktorom mu autor poskytol relevantné a nevyhnutné informácie, a 3. bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému autorskému Dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla a vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie jeho budúcemu nahratiu v súlade s písmenom b) vyššie.

IX. Mlčanlivosť

a) Dôverné informácie pre účely Zmluvy o spolupráci znamenajú informácie akejkoľvek povahy, bez ohľadu na to, v akej forme a kým sú vypracované, uložené alebo komunikované, o ktorejkoľvek zo Zmluvných strán alebo jej činnosti / podnikaní, ako aj akékoľvek analýzy, správy, súbory údajov, predpovede, štúdie alebo iné dokumenty pripravené na základe takýchto informácií alebo z nich odvodené, pokiaľ (i) predstavujú predmet obchodného tajomstva ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, (ii) boli / sú označené ako dôverné ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, alebo (iii) z ich povahy vyplýva, ich dôvernosť, t.j. záujem niektorej zo Zmluvných strán, aby sa s takouto informáciou nakladalo ako s dôvernou (ďalej len „Dôverné informácie“); v prípade pochybností sa informácia poskytnutá jednou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane považuje za dôvernú. Za Dôverné informácie (týkajúce sa každej zo Zmluvných strán) sa považuje aj existencia, okolnosti uzavretia a obsah Zmluvy o spolupráci. b) Informácia sa nepovažuje za dôvernú: 1. ak je alebo sa stala všeobecne verejne prístupnou; 2. stala sa verejne prístupnou na základe zákona, výsledkov súdneho konania alebo konania pred iným príslušným orgánom; 3. bola oprávnene poskytnutá Zmluvnej strane treťou osobou, bez zaviazania takejto Zmluvnej strany povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ibaže takáto tretia osoba nebola oprávnená poskytnúť takúto informáciu dotknutej Zmluvnej strane z dôvodu zákonnej, zmluvnej alebo inej povinnosti. c) Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že Dôverné informácie druhej Zmluvnej strany neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích osôb k takýmto Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú audítori, daňoví poradcovia, advokáti, účtovníci alebo iní poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených Dôverných informácií povinnosťou mlčanlivosti (v rozsahu aspoň ako podľa Zmluvy o spolupráci), na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe právneho vzťahu s príslušnou Zmluvnou stranou. d) Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky médiá a dokumenty, obsahujúce Dôverné informácie, podliehali potrebným bezpečnostným opatreniam tak, aby osoby bez príslušného oprávnenia nemali k Dôverným informáciám prístup, a aby nedošlo k ich nedovolenému rozmnoženiu, strate, odcudzeniu na akomkoľvek nosiči alebo poškodeniu. e) Záväzok každej zo Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť nie je časovo obmedzený a trvá aj po skončení Zmluvy. f) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy sa nepovažuje: 1. poskytnutie Dôverných informácií príslušnému orgánu na základe zákona – Zmluvná strana, ktorej vznikne povinnosť poskytnúť Dôverné informácie podľa tohto ustanovenia je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať o tejto skutočnosti všetky druhú Zmluvnú stranu; 2. použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a/alebo v súvislosti so Zmluvou o spolupráci.

X. Plnomocenstvo

a) Zakladateľ Komunity týmto udeľuje Ineduco plnomocenstvo na účely predpokladané na základe Zmlúv, VOP a Zmluvy o spolupráci, najmä na potvrdzovanie objednávok, výber ceny od Užívateľov, preberanie výpovedí Zmlúv. V rámci udeleného plnomocenstva je Ineduco ďalej oprávnené splnomocňovať tretie osoby. b) Zakladateľ Komunity je povinný udeliť Ineduco osobitné plnomocenstvo, ak je to potrebné na účely ktorejkoľvek zo Zmlúv, VOP alebo Zmluvy o spolupráci.

XI. Účinnosť, trvanie a skončenie Zmluvy o spolupráci

a) Zmluva o spolupráci nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia Zmluvnými stranami. Pokiaľ je Zakladateľ Komunity povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Zmluva o spolupráci nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. b) Zmluva sa uzaviera na dobu dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti. V prípade, že žiadna zo Zmluvných strán písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane najneskôr dva mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy neoznámi, že nemá záujem na ďalšom trvaní Zmluvy, Zmluva sa automaticky predlžuje o ďalší rok. K predĺženiu doby trvania Zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia môže dôjsť aj opakovane. c) Zmluva môže byť ukončená aj: 1. písomnou dohodou Zmluvných strán; 2. odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, 3. z iných dohodnutých dôvodov. d) Po ukončení Zmluvy je Ineduco povinné bezodkladne stiahnuť Diela z Komunity založenej Zakladateľom Komunity, t.j. prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby tieto Diela v rámci danej Komunity neboli naďalej zdieľané verejnosti, a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom čase, primeranom však rozsahu (počtu) Diel v rámci danej Komunity a okolnostiam ukončenia Zmluvy. e) Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zakladateľa Komunity sa považuj aj nezaradenie Diel Zakladateľom Komunity do ním založenej Komunity v dohodnutom rozsahu, ak sa Zmluvné strany na tom osobitne dohodli, a to za podmienky, že Zakladateľ Komunity nevykoná nápravu ani do 10 dní od obdržania výzvy zo strany Ineduco na nápravu.

XII. Primeraná aplikácia VOP

a) Podávanie sťažností, podnetov a reklamácií, Alternatívne riešenie sporov, Zmeny OP a iné týmito OP neupravené právne vzťahy sa primerane spravujú ustanoveniami VOP.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.08.2023