Preskočiť na obsah

Ineduco - Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali ineduco V rámci ineduco vám chceme poskytnúť ten najlepší možný zážitok, aby ste si našu službu užívali. K tomu potrebujeme porozumieť vašim čitateľským zvykom, aby sme mohli poskytovať výnimočnú a personalizovanú službu špeciálne pre vás. Vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov sú a vždy budú pre nás nesmierne dôležité. Preto chceme transparentne vysvetliť, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a používame vaše osobné údaje, a zároveň popísať, aké kontrolné opatrenia a možnosti máte k dispozícii podľa toho, kedy a ako sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje. To je naším cieľom a tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady") ďalej v texte podrobne vysvetlia, čo máme na mysli.

II. O týchto Zásadách

Tieto Zásady stanovujú základné informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi v rámci vzťahu so spoločnosťou ineduco s.r.o., so sídlom Dubová Ulica 2242/33, 931 01 Šamorín, IČO 54 724 546. Zásady platia pre všetky služby ineduco a akékoľvek pridružené služby (ďalej len „Služba ineduco"). Podmienky, ktorými sa riadi používanie Služby ineduco, sú definované v našich Podmienkach používania (ďalej len „Podmienky používania").

V budúcnosti môžeme vyvinúť nové alebo ponúknuť doplnkové služby. Ak zavedenie týchto nových alebo doplnkových služieb bude viesť k podstatnej zmenu spôsobu, akým zhromažďujeme alebo spracúvame vaše osobné údaje, poskytneme vám viac informácií alebo doplnkové podmienky alebo zásady. Pokiaľ nebude uvedené inak, nové alebo doplnkové služby sa pri zavedení budú riadiť týmito Zásadami.

Cieľom týchto Zásad je:

a) zabezpečiť, aby ste porozumeli tomu, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, dôvodom, prečo ich zhromažďujeme a používame a s kým ich zdieľame;

b) vysvetliť spôsob, akým používame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme vám mohli zaistiť skvelý zážitok pri používaní Služby ineduco; a

c) vysvetliť vaše práva a možnosti v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme a spracovávame a poskytnúť informácie o tom, ako budeme chrániť vaše súkromie.

Veríme, že vám to pomôže porozumieť, aké záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov voči vám máme. Informácie o tom, ako nás kontaktovať, ak máte nejaké otázky alebo obavy, nájdete nižšie v časti 13 „Ako nás kontaktovať". Alternatívne, pokiaľ nesúhlasíte s obsahom týchto Zásad, vezmite prosím na vedomie, že je len na vašom uvážení, či sa rozhodnete Službu ineduco využívať.

III. Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679, alebo „GDPR", dáva jednotlivcom konkrétne práva týkajúce sa spracúvania a ochrany ich osobných údajov. Preto sme radi, že môžeme ponúknuť transparentnosť a riadenie prístupu, ktoré používateľom pomôžu tieto práva plnohodnotne využívať. Práva, ktoré má jednotlivec k dispozícii v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, sú:

právo na prístup - právo byť informovaný o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a požadovať k nim prístup;

právo na opravu - právo požadovať, aby sme zmenili alebo aktualizovali vaše osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné;

právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje vymazali;

právo na obmedzenie spracúvania - právo požadovať, aby sme dočasne alebo natrvalo prestali spracovávať všetky vaše osobné údaje alebo ich časť;

právo namietať - právo kedykoľvek vzniesť námietku proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (napríklad proti profilovaniu vrátane personalizácie a behaviorálnej reklamy), najmä však voči takému spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo f) (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) GDPR (napr. právo námietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu);

právo na prenosnosť údajov - právo požadovať kópiu vašich osobných údajov v elektronickom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje na využitie v rámci služby inej strany a

právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania, pokiaľ by dané rozhodnutie vyvolávalo vo vzťahu k vám právne účinky alebo by vás podobným spôsobom významne ovplyvnilo. ineduco vykonáva len také profilovanie, ktoré nemá právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Aby sme vám umožnili dozvedieť sa viac o týchto právach ako aj o tom, ako ich jednoducho uplatňovať a zaznamenať vaše preferencie týkajúce sa spôsobu, akým ineduco používa vaše osobné údaje, ponúkame vám nasledujúce informačné zdroje:

Nastavenie ochrany súkromia (prístup cez stránku vášho účtu) – umožňuje vám vybrať si z možností spracovávania určitých osobných údajov a ponúka automatizovanú funkciu „Stiahnuť vaše údaje" na stiahnutie základných informácií o vašom účte a používaní.

Nastavenie oznámení (prístup cez stránku vášho účtu) – umožní vám vybrať si, ktoré marketingové oznámenia budete od ineduco dostávať. Tieto nastavenia môžete prepínať, a tak sa prihlasovať na prijímanie rôznych druhov e-mailov a push notifikácií, alebo sa od nich odhlasovať. Upozorňujeme, že marketingové správy od ineduco odosielané prostredníctvom e-mailu obsahujú mechanizmus na zrušenie odberu v rámci samotnej správy (napr. odkaz na odhlásenie v e-mailoch, ktoré vám posielame). Kliknutím na odkaz v e-maile sa odhlásite z prijímania ďalších správ danej kategórie (napr. aktualizácie týkajúce sa autorov). Stránku Nastavenia oznámení môžete použiť na výber nastavení pre všetky kategórie e-mailov a marketingových push notifikácií.

Zásady pre súbory cookies – na tomto mieste sú poskytované informácie o tom, ako používame súbory cookies, vrátane reklamy, ktorá je založená na vašich záujmoch a preferenciách. Nájdete tu aj informácie o tom, ako môžete riadiť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies a vypnúť niektoré druhy sledovania.

Informačné zdroje k zákazníckej podpore – na našej webovej stránke zákazníckej podpory máme niekoľko stránok s ďalšími informáciami k otázkam ochrany osobných údajov. Hlavným zdrojom informácií je článok o právach vo vzťahu k údajom a o nastavení ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje odpovede na „často kladené otázky" o spracovávaní osobných údajov v Službe ineduco.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, vašich práv, alebo ich uplatňovania, prosíme, aby ste kontaktovali našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás" na stránke v sekcii kontakt. Ak máte obavy týkajúce sa nášho spracovávania vašich osobných údajov, dúfame, že ich spoločne vyriešime. Môžete však kontaktovať aj svoj Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

IV. Osobné údaje, ktoré od vás získavame

V tabuľkách uvedených nižšie sme zostavili kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a používame, vrátane spôsobu ich získavania:

Nižšie uvádzame osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri vašej registrácii do Služby ineduco:

Kategórie osobných údajov - Popis kategórie

Údaje o používateľovi - Sú to osobné údaje, ktoré nám poskytnete, alebo ich zhromaždíme, aby sme vám umožnili zaregistrovať sa a používať Službu ineduco. Tieto údaje zahŕňajú vaše používateľské meno, e-mailovú adresu a vami zvolené heslo. Tieto údaje sú potrebné na vytvorenie vášho účtu, a na to, aby sme Vám poskytovali Službu ineduco a prostredníctvom služieb tretích strán ako MailChimp a Amazon Web Services, rozoslali technickú a marketingovú mailovú komunikáciu. Máte možnosť poskytnúť nám aj dodatočné osobné údaje, aby sme mohli váš účet viac personalizovať, napríklad názov školy a ročník. Ak si neprajete personalizáciu služby na základe Vašich dodatočných údajov, nevypĺňajte ich.

Nižšie uvádzame osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú počas vášho používania Služby ineduco:

Kategórie osobných údajov - Popis kategórie

Údaje o používateľovi - Sú to osobné údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú, keď vstupujete do Služby ineduco a/alebo ju používate, a zahŕňajú:

Informácie o vašom type programu Služby ineduco.

Informácie o vašich interakciách so Službou ineduco, ktoré zahŕňajú profilovanie, na ktoré sú použité napríklad informácie o vašom vyhľadávaní (vrátane dátumu a času vašich požiadaviek), informácie o publikáciách, ktoré ste otvorili, obľúbené publikácie, ktoré označíte, históriu prehliadania a interakcie so Službou ineduco, obsahom, ako aj interakcie s inými používateľmi ineduco. Môžu sem tiež patriť informácie o tom, ako používate aplikácie tretích strán v súvislosti so Službou ineduco. Ďalej, na vyhodnocovanie zozbieraných údajov počas používania Služby ineduco, bude ineduco využívať službu tretej strany Google Analytics, ktorá anonymizovane vyhodnocuje agregované štatistiky používania a Meta Pixel na sledovanie agregovaných metrík pri marketingových kampaniach využívaných spoločnosťou Meta. Služba ineduco využíva služby tretích strán na poskytovanie zákazníckej podpory prostredníctvom služby Smartsupp. Údaje, ktoré takáto služba môže využívať, sú záznam obrazovky, zvuk z počítača pri zázname obrazovky, typ pripojenia k internetu, údaje o užívateľskom konte a údaje fyzicky poskytnuté službe prevádzkujúcej zákaznícku podporu.

Môžu sem tiež patriť informácie o tom, ako používate aplikácie tretích strán v súvislosti so Službou ineduco. Závery týkajúce sa vašich záujmov a preferencií, vyvodené na základe vášho používania Služby ineduco, sú tiež súčasťou Vášho profilovania. Všetky zbierané dáta sú agregované a anonymné.

Užívateľský obsah (ako je definovaný vo VOP), ktorý publikujete v ineduco, napríklad fotografie a interakcie s tímom Služieb zákazníkom ineduco. Určité technické údaje, ktoré môžu zahŕňať: informácie o adrese URL; on-line identifikátory vrátane údajov o súboroch cookie a IP adries; informácie o typoch zariadení, ktoré používate, napríklad jedinečné ID zariadení, typ sieťového pripojenia (napr. wifi, 3G, LTE, 5G, Bluetooth), poskytovateľa, výkon siete a zariadenia, typ prehliadača, jazyk, informácie umožňujúce správu digitálnych práv, operačný systém; atribúty o zariadeniach vo vašej sieti wifi, ktoré sú k dispozícii na pripojenie k Službe ineduco (napríklad reproduktory); miesto, kde sa nachádzate, bez presného určenia, ktoré môže byť odvodené alebo vyvodené z určitých technických údajov (napr. z vašej IP adresy, jazykového nastavenia vášho zariadenia, alebo platobnej meny), na účely splnenia geografických požiadaviek v našich licenčných zmluvách a poskytovania personalizovaného obsahu a reklamy a údaje zo senzoru v mobilnom zariadení generované pohybom alebo orientáciou.

Údaje o platbách a nákupoch - Určité osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak sa zaregistrujete do služby pod Freemium, alebo si zakúpite niektorý z našich platených odberov (podľa uvedených VOP), alebo vykonáte prostredníctvom Služby ineduco iný nákup. Konkrétne osobné údaje, ktoré sa budú zhromažďovať, sa budú líšiť v závislosti od platobnej metódy, ale budú zahŕňať napríklad nasledujúce informácie:

  • Meno a priezvisko

  • Typ kreditnej alebo debetnej karty, dátum skončenia platnosti a určité číslice z čísla vašej karty;

  • Detaily o histórii vašich nákupov a platieb.

Platby sú procesované prostredníctvom akreditovanej služby Stripe.

V. Na aké účely osobné údaje používame

Počas toho, ako používate Službu ineduco alebo s ňou pracujete, používame na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, rôzne technológie, a to z rôznych dôvodov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame dôvody, prečo osobné údaje spracúvame, príslušné právne základy, o ktoré sa opierame a ktoré nám umožňujú legálne spracovávať osobné údaje, a kategórie osobných údajov (určené v Časti 4 „Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme" používané na nasledujúce účely:

Účel spracúvania Právny základ spracúvania Kategória osobných údajov Typ dotknutej osoby Doba uchovávania
Poskytovanie a personalizácia Služby ineduco čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonných povinností) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní, údaje o platbách a nákupoch, údaje na overenie programu) používatelia Služby ineduco -
Pochopenie, diagnostika, vyhľadanie a odstránenie problémov týkajúcich sa Služby ineduco čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní) používatelia Služby ineduco -
Vyhodnotenie a vývoj nových funkcií, technológií a zlepšení Služby ineduco čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní) používatelia Služby ineduco -
Dodržiavanie zákonných povinností a plnenie požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonných povinností) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní, údaje o platbách a nákupoch, údaje na overenie programu, údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií) používatelia Služby ineduco -
Plnenie zmluvných povinností voči tretím stranám, napríklad prijímanie primeraných opatrení s ohľadom na oznámenia o porušovaní práv duševného vlastníctva a o nevhodnom obsahu čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (agregované a anonymizované údaje o používateľoch, údaje o používaní, platbách a nákupoch) používatelia Služby ineduco -
Preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov alebo obrana pred právnymi nárokmi čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní, údaje o platbách a nákupoch, údaje na overenie programu, údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií) používatelia a bývalí používatelia Služby ineduco -
Obchodné plánovanie, príprava výkazov a prognóz čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní, údaje o platbách a nákupoch) používatelia Služby ineduco -
Spracovávanie platieb čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonných povinností) bežná (údaje o používateľovi, údaje o platbách a nákupoch) používatelia Služby ineduco -
Odhaľovanie podvodného správania, vrátane podvodných platieb a podvodného používania Služby ineduco čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonných povinností) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní, údaje o platbách a nákupoch, údaje na overenie programu) používatelia Služby ineduco -
Realizovanie výskumu, prieskumov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) bežná (údaje o používateľovi, údaje o používaní, údaje poskytované v rámci prieskumov) používatelia Služby ineduco -
Realizovanie súťaží čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (údaje poskytované v rámci súťaží) používatelia Služby ineduco -
Marketing a sociálne siete čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) bežná (identifikačné a kontaktné údaje, údaje zverejňované na profiloch ineduco) používatelia sociálnych sieti interagujúcich s ineduco (profilom ineduco na sociálnej sieti) 3 roky

VI. Zdieľanie osobných údajov

Vytvorili sme kategórie príjemcov osobných údajov, zhromaždených alebo generovaných pri vašom používaní Služby ineduco. Verejne dostupné informácie

Ak využijete funkciu Služby ineduco, ktorá je verejná (napríklad komentovanie knihy), nasledujúce osobné údaje budú v Službe ineduco verejne dostupné: vaše používateľské meno a profilový obrázok, ak ho budete mať.

Informácie, ktoré môžeme zdieľať:

Kategórie príjemcov - Dôvod zdieľania

Poskytovatelia služieb - Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať Vám Služby ineduco, čo si môže vyžadovať prístup k niektorým osobným údajom. Medzi tieto spoločnosti patria také, ktoré sme si najali na poskytovanie zákazníckej podpory (Smartsupp), prevádzkovanie technickej infraštruktúry (Amazon Web Services) , ktorú potrebujeme na poskytovanie Služby ineduco, pomoc pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb a pomoc pri obchodovaní s vlastnými produktmi a službami spoločnosti ineduco, ako aj s partnerskými produktmi, službami, podujatiami a na spoločné propagačné aktivity, do ktorých je spoločnosť ineduco zainteresovaná.

Spracovatelia platieb - Vaše osobné údaje budeme podľa potreby zdieľať s našimi spracovateľmi platieb, aby sme im umožnili vaše platby spracovať.

Reklamní partneri - Spolupracujeme s reklamnými partnermi, aby sme mohli prispôsobiť obsah reklamy, ktorý môžete prijímať v rámci Služby ineduco. Títo partneri nám pomáhajú poskytovať vám relevantnejšiu reklamu a propagačné správy, ktoré môžu zahŕňať reklamu na základe záujmov (známej tiež ako on-line behaviorálna reklama založená na Vašom profilovaní), kontextovú reklamu a všeobecnú reklamu v Službe ineduco. Spolu s našimi reklamnými partnermi môžeme spracúvať niektoré osobné údaje, aby ineduco mohla porozumieť vašim záujmom alebo preferenciám a aby sme tak mohli poskytovať reklamu, ktorá je pre vás presnejšia a relevantnejšia.

Akademickí výskumníci - Vaše údaje (nie osobné) môžeme zdieľať pre činnosti, ako je štatistická analýza a vedecké štúdie, ale iba v anonymizovanom formáte.

Ostatné spoločnosti skupiny ineduco - Vaše osobné údaje zdieľame s ostatnými spoločnosťami v skupine ineduco, ak je to potrebné v rámci výkonu našej každodennej podnikateľskej činnosti a na to, aby sme mohli Službu ineduco udržiavať a poskytovať vám ju.

Orgány činné v trestnom konaní, orgány vykonávajúce pôsobnosť v oblasti ochrany osobných údajov a ďalšie štátne orgány - Vaše osobné údaje zdieľame, ak sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné na účely splnenia právnych povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov, alebo v rámci reakcie na legitímne právne procesy, ako je príkaz na prehliadku, súdne rozhodnutie alebo predvolanie. Vaše osobné údaje zdieľame aj v prípade, že sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany súvisiacich s bezpečnosťou, vymáhaním práva, súdnym sporom, vyšetrovaním trestného činu, ochranou bezpečnosti akejkoľvek osoby, alebo z dôvodu prevencie úmrtia či bezprostrednej ujmy na zdraví za predpokladu, že tento záujem podľa nášho názoru nie je prevážený vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami vyžadujúcimi ochranu vašich osobných údajov.

Kupujúci nášho podniku - Vaše osobné údaje budeme zdieľať v prípadoch, že budeme predávať náš podnik kupujúcemu alebo o tomto predaji budeme s potenciálnym kupujúcim rokovať. V takej situácii bude ineduco aj naďalej zabezpečovať dôvernosť vašich osobných údajov a upozorní vás predtým, ako budú vaše osobné údaje prenesené kupujúcemu alebo budú podliehať iným zásadám ochrany osobných údajov.

VII. Uchovávanie a výmaz údajov

Niektoré vaše osobné údaje budeme vo všeobecnosti uchovávať tak dlho, kým budete používateľom Služby ineduco. Uchovávame napríklad vaše údaje o používateľovi, čítané publikácie, obľúbené publikácie a informácie o účte. V prípadoch, kedy je spracovanie založené na Vašom súhlase, budeme Vaše osobné údaje spracovávať počas doby, na ktorú nám súhlas udelíte, ak bude súhlas časovo obmedzený, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte skôr.

Ak nás o to požiadate a bude to možné (nebude tom,u napr. brániť naša zákonná povinnosť údaje ďalej uchovávať), vymažeme alebo anonymizujeme vaše osobné údaje tak, aby vás už viac neidentifikovali.

Výnimkami z vyššie uvedených prípadov sú situácie, kedy sme zo zákona oprávnení alebo povinní si určité osobné údaje ponechať dlhšie, vrátane nasledujúcich situácií: Ak v súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešená záležitosť, ako napríklad neuhradená platba na vašom účte alebo nevyriešený nárok či spor, potrebné osobné údaje si ponecháme až do vyriešenia takejto záležitosti.

V prípadoch, kedy je potrebné, aby sme si ponechali osobné údaje z dôvodu našej právnej, daňovej, auditnej alebo účtovnej povinnosti, ponecháme si potrebné osobné údaje po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi, napríklad údaje o platbách a nákupoch máme povinnosť uchovávať 10 rokov; a/alebo v prípadoch, kedy je to potrebné z dôvodu našich oprávnených obchodných záujmov, ako je prevencia podvodov alebo zachovanie bezpečnosti našich používateľov.

VIII. Prenos do iných štátov

Ineduco zdieľa vaše osobné údaje globálne s ďalšími spoločnosťami v skupine ineduco, ak je to potrebné na účely vykonávania činností uvedených v týchto Zásadách. Ineduco si taktiež na spracovanie vašich osobných údajov môže najať tretie strany, nachádzajúce sa v iných štátoch, než je váš domovský štát alebo takýmto tretím stranám vaše osobné údaje poskytnúť. Vaše osobné údaje tak môžu podliehať aj zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré sa líšia od zákonov vo vašom štáte.

Osobné údaje zhromaždené na území Európskej únie a Švajčiarska môžu byť prenesené a spracúvané tretími stranami v štáte mimo Európskej únie a Švajčiarska. V takých prípadoch spoločnosť ineduco zaručí, že prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov a najmä, že sú uplatnené príslušné zmluvné, technické a organizačné opatrenia ako napríklad štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ.

Ďalšie podrobnosti o bezpečnostných opatreniach, ktoré používame na ochranu vašich osobných údajov, nájdete v Časti 10 „Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí" týchto Zásad.

IX. Odkazy

Môžeme zobrazovať reklamy tretích strán a iný obsah odkazujúci na webové stránky tretích strán. Nemôžeme kontrolovať alebo niesť zodpovednosť za obsah a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov. Ak kliknete na reklamu alebo odkaz tretej strany, vezmite prosím na vedomie, že tým opúšťate Službu ineduco a na akékoľvek vami poskytnuté osobné údaje sa prestávajú vzťahovať tieto Zásady. Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán, aby ste zistili, akým spôsobom zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje.

X. Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí

Je našou povinnosťou chrániť osobné údaje našich používateľov. Prijali sme a udržiavame vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov, avšak upozorňujeme, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný. Zaviedli sme rôzne postupy, vrátane pseudonymizácie, šifrovania, pravidiel týkajúcich sa prístupu a uchovávania, ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávaniu osobných údajov v našich systémoch.

Ochranu vášho používateľského účtu zabezpečuje heslo, preto vám odporúčame používať silné heslo, jedinečné pre váš účet v Službe ineduco, nikdy ho nikomu neprezrádzať, obmedziť prístup k vášmu počítaču a prehliadaču a po ukončení používania Služby ineduco sa z nej odhlásiť. Rovnako odporúčame pravidelnú zmenu hesla, čím minimalizujete riziko zneužitia vášho účtu vrátane vašich osobných údajov.

XI. Deti

Služba ineduco nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov. Služba ineduco nie je ponúkaná ani deťom vo veku, kedy je nezákonné spracovávať ich osobné údaje, alebo je na základe GDPR či iných miestnych zákonov na spracovávanie ich osobných údajov vyžadovaný súhlas zákonného zástupcu.

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov alebo od detí, ktorých vek je nižší ako prípustná veková hranica (ďalej len „Veková hranica"). Pokiaľ nedosahujete Vekovú hranicu nepoužívajte prosím, Službu ineduco, a neposkytujte nám žiadne osobné údaje.

Ak ste rodičom dieťaťa mladšieho ako je Veková hranica a dozviete sa, že vaše dieťa poskytlo ineduco svoje osobné údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás" na stránke v sekcii kontakt, a môžete požiadať o uplatnenie svojich príslušných práv podrobne uvedených v Časti 3 „Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly" týchto Zásad.

Ak sa dozvieme, že sme zhromažďovali osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, vykonáme primerané kroky na vymazanie osobných údajov. Tento postup môže vyžadovať odstránenie účtu v Službe ineduco tohto dieťaťa.

XII. Zmeny týchto Zásad

V týchto Zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny.

Ak tieto Zásady zmeníme, primerane daným okolnostiam vás na to vopred upozorníme, napr. zobrazením dobre viditeľného oznámenia v Službe ineduco, alebo zaslaním e-mailu a/alebo prostredníctvom notifikácie v zariadení.

Preto si prosím každé takéto oznámenie pozorne prečítajte.

Ak si želáte zistiť viac o týchto Zásadách a o tom, ako ineduco s.r.o. používa vaše osobné údaje, kontaktujte, prosím, naše zákaznícke centrum na stránke www.ineduco.com v päte stránky s názvom kontakt.

XIII. Ako nás kontaktovať

Ďakujeme, že ste si prečítali naše Zásady. Ak máte k týmto Zásadám akékoľvek otázky, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás" na stránke v sekcii kontakt, prostredníctvom e-mailu gdpr@ineduco.com, alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Ineduco s.r.o. IČO: 54 724 546 DIČ: 2121769133 IČ DPH: SK2121769133 Dubová Ulica 2242/33 931 01 Šamorín Prevádzkovateľom údajov na účely osobných údajov spracovávaných podľa týchto Zásad je spoločnosť Ineduco s.r.o.

Dúfame, že sa Vám Služba Ineduco páči! Tím Ineduco

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZMLUVNÝMI PARTNERMI – ZMLUVA O POVERENÍ SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Úvodné ustanovenia CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie registrované v registri združení vedenom MV SR pod č. VVS/1900/90-11747, so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 768 164 (ďalej ako „CKM“ alebo ako „Prevádzkovateľ“), pri napĺňaní svojho poslania, ktorým je podpora medzinárodných výmen, cestovania, mobility, medzikultúrneho a jazykového poznávania, spracúva osobné údaje rôznych dotknutých osôb.

CKM si uvedomuje potrebu ochrany osobných údajov dotknutých osôb, ktorá vyplýva z prijatej právnej úpravy – predovšetkým z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“). Za uvedeným účelom CKM prijal viaceré opatrenia, ktorých zámerom je garantovať primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb.

Tieto zásady spracovania osobných údajov zmluvnými partnermi (poskytovateľmi zliav) (ďalej aj ako „Zásady“) dopĺňajú už prijaté opatrenia v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov v organizácií CKM. Zároveň, ako príloha a neoddeliteľná súčasť obchodnoprávnej zmluvy (ďalej aj ako „zmluva“) uzatvorenej medzi CKM a zmluvným partnerom CKM majú tieto Zásady povahu zmluvných ustanovení (zmluvy) o poverení so spracúvaním osobných údajov uzatvorenej podľa čl. 28 Nariadenia medzi CKM a príslušným zmluvným partnerom.

Pojmy použité v týchto Zásadách majú nasledujúci význam: Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej ako „Osobné údaje“);

Sprostredkovateľ je na účely týchto Zásad zmluvný partner CKM pri plnení zmluvy – overovaní oprávnenosti zliav poskytovaných CKM svojim členom, t. j. subjekt podľa čl. 4 ods. 8 Nariadenia, ktorý spracúva Osobné údaje dotknutých osôb v mene CKM ako Prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s CKM v týchto Zásadách (ďalej ako „Sprostredkovateľ“);

Prevádzkovateľ je na účely týchto Zásad CKM, t. j. subjekt podľa čl. 4 ods. 7 Nariadenia, ktorý určuje prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, ktorý je upravený týmito Zásadami (ďalej ako aj „Prevádzkovateľ“).

Poskytnuté osobné údaje sú osobné údaje, ktoré získal Sprostredkovateľ a v mene CKM ako Prevádzkovateľa ich spracúva v zmysle týchto Zásad - poskytuje ich CKM za účelom preukázania oprávnenosti poskytnutia akejkoľvek výhody alebo služby príslušnej dotknutej osobe a následne prijíma informáciu o vyhodnotení oprávnenosti poskytnutej zľavy.

II. Ustanovenia zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov - podmienky Prevádzkovateľ týmto poveruje Sprostredkovateľa, aby v mene a na účet Prevádzkovateľa spracúval osobné údaje dotknutých osôb pri plnení zmluvy, a to za nasledujúcich základných podmienok:

Poskytované osobné údaje: Prevádzkovateľ zabezpečí, aby rozsah poskytnutých osobných údajov od Sprostredkovateľa (v rámci výkonu jeho činnosti), ktoré Sprostredkovateľ spracúva, zodpovedal uplatňovanej zásade minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že poskytnuté osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. V zmysle uvedeného je Sprostredkovateľ povinný dodržiavať rozsah poskytovaných osobných údajov tak, ako je definovaný v Manuáli pre elektronické overovanie platnosti preukazov ISIC, ITIC, EURO<26, ktorý je prílohou zmluvy;

Účel spracúvania poskytnutých osobných údajov: Cieľom CKM je prepojiť a zabezpečiť v záujme svojich členov celosvetové formy informačných servisov, ako aj uľahčiť a sprístupniť im rôzne formy mobility. Pre naplnenie uvedeného vydáva CKM členské preukazy po predložení ktorých sú členom CKM poskytované v jednotlivých zariadeniach zmluvných partnerov zľavy, resp. zmluvne stanovené výhody. S cieľom zrealizovať vyššie uvedené tak Sprostredkovatelia – zmluvní partneri, ktorí poskytujú dotknutým osobám na základe zmluvy uzatvorenej s CKM rôzne formy výhod, získajú a následne poskytujú (doručia) osobné údaje uvedených osôb do CKM za účelom preverenia oprávnenosti poskytnutej výhody alebo služby, resp. všeobecne za účelom overenia platnosti predloženého preukazu dotknutou osobou, a to predovšetkým preto, že oprávnenosť poskytnutej výhody alebo služby je viazaná predovšetkým na členstvo dotknutej osoby v CKM, pričom vyššie uvedené predstavuje účel spracúvania, na ktorý Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa - CKM. Zároveň, Prevádzkovateľ je oprávnený v každom prípade preveriť oprávnenosť prenosu (poskytnutia) osobných údajov Sprostredkovateľom (najmä, či je v súlade s týmito Zásadami);

Právny základ spracúvania: Spracovávať osobné údaje dotknutých osôb je nevyhnutné zákonným spôsobom. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (výkon práv dotknutej osoby v rámci jej členstva v CKM).

V prípade dotknutých osôb, ktorých poskytnuté osobné údaje nezodpovedajú účelu spracúvania tak, ako je uvedený vyššie a budú poskytnuté Prevádzkovateľovi, zabezpečí Prevádzkovateľ ich okamžitý výmaz v zmysle svojich interných predpisov o spracúvaní osobných údajov.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nasledovných podmienkach spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa: (i) predmetom spracúvania sú osobné údaje dotknutých osôb – členov CKM,

(ii) dobou spracúvania osobných údajov je doba, počas ktorej je Sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, pričom táto sa spravuje dĺžkou trvania zmluvy, t. j. sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje počas doby trvania zmluvy,

(iii) kategóriou dotknutej osoby je fyzická osoba, ktorá je členom CKM a ktorej príslušný preukaz je preložený Sprostredkovateľovi na účel spracúvania,

(iv) Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe pokynov Prevádzkovateľa, za ktoré sa považujú tieto Zásady, zmluva a Manuál pre elektronické overovanie platnosti preukazov ISIC, ITIC, EURO<26, ktorý je prílohou zmluvy;

(v) Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb postupmi tak, ako sú definované Manuáli pre elektronické overovanie platnosti preukazov ISIC, ITIC, EURO<26, ktorý je prílohou zmluvy, z ktorého vyplýva Sprostredkovateľovi aj príslušný rozsah povolených spracovateľských operácií. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu je Sprostredkovateľ v každom jednotlivom prípade povinný dodržiavať povinnosti stanovené Nariadením, Zákonom a ostatnými príslušnými právnymi predpismi;

(vi) Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za svoju schopnosť zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov opatreniami prijatými v zmysle čl. 32 Nariadenia (t. j. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb, ktoré získava a spracúva, je povinný ich chrániť pred ich odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním). Sprostredkovateľ je povinný na plnenie svojich povinností prijať v súlade s Nariadením primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania Osobných údajov, pričom je kedykoľvek na požiadanie Prevádzkovateľa povinný prijatie primeraných bezpečnostných opatrení a ich dodržiavanie dostatočným spôsobom preukázať, a to najmä prostredníctvom prijatia príslušnej dokumentácie o ochrane osobných údajov v primeranom rozsahu a schopnosti preukázať plnenia tam formalizovaných postupov v praxi;

(vii) Sprostredkovateľ nie je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov, okrem prípadov, kedy mu na to Prevádzkovateľ udelí predchádzajúci písomný súhlas, pričom postavenie týchto ďalších sprostredkovateľov musí byť pri spracúvaní osobných údajov rovnaké ako je postavenie Sprostredkovateľa podľa týchto Zásad, čo je povinný zabezpečiť Sprostredkovateľ (najmä uzatvorením príslušnej zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov);

(viii) Sprostredkovateľ po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytne súčinnosť CKM vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa Nariadenia,

(ix) Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ, a to kedykoľvek počas trvania zmluvy, a tiež po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinností reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby a zabezpečiť plnenie povinností podľa článok 32 až 36 Nariadenia, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi,

(x) Sprostredkovateľ sa zaväzuje vymazať osobné údaje alebo vrátiť Prevádzkovateľovi osobné údaje a vymazať všetky prípadné kópie po ukončení spracúvania podľa týchto Zásad (resp. naplnení účelu spracúvania), a to na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa doručeného Sprostredkovateľovi,

(xi) Sprostredkovateľ sa zaväzuje viesť osobné údaje spracúvané v zmysle týchto Zásad oddelene od osobných údajov, ktoré vedie Sprostredkovateľ sám resp. pre iných prevádzkovateľov,

(xii) Sprostredkovateľ, ktorý poruší zmluvu resp. predpisy o ochrane osobných údajov tým, že určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, sa považuje v súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov za samostatného prevádzkovateľa,

(xiii) Sprostredkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu pri získaní osobných údajov o tom, že osobné údaje spracúva v mene Prevádzkovateľa, najmä ju informovať o účele spracúvania, právnom základe spracúvania a o jej právach, ktorými sú:

  • právo Dotknutej osoby na prístup k jej osobným údajom a informáciu o tom, či CKM spracúva jej osobné údaje, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov
  • právo Dotknutej osoby na opravu a doplnenie nesprávnych, neúplných Poskytnutých osobných údajov.
  • právo Dotknutej osoby na výmaz Poskytnutých osobných údajov
  • právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania Poskytnutých osobných údajov
  • právo Dotknutej osoby na informovanie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania Poskytnutých osobných údajov
  • právo Dotknutej osoby na namietanie spracúvania Poskytnutých osobných údajov

a o ďalších skutočnostiach podľa uváženia Prevádzkovateľa, ak takýto pokyn Sprostredkovateľovi udelí.